Kansainväliset erivapauskäytännöt

Kansainvälisen tason ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden erivapausmenettelystä vastaa kansainvälinen lajiliitto. Urheilijan tulee selvittää häntä koskevat erivapausmenettelyt kansalliselta tai kansainväliseltä lajiliitoltaan ja hakea tarvittaessa erivapautta etukäteen kansainväliseltä lajiliitoltaan. SUEKin myöntämät erivapaudet koskevat kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja, eivätkä ne ole automaattisesti ilman kansainvälisen lajiliiton tai suuren urheilutapahtuman järjestäjän antamaa tunnustusta voimassa kansainvälisissä kilpailuissa.

Urheilijoiden, jotka kuuluvat kansainvälisen lajiliittonsa rekisteröityyn testauspooliin tai osallistuvat kansainvälisen lajiliittonsa alaisiin kansainvälisiin urheilutapahtumiin, tulee iästään ja kansallisesta tasostaan riippumatta hakea erivapaudet etukäteen WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin ja kansainvälisen lajiliiton sääntöjen mukaisesti.

Urheilijan tulee selvittää tarkemmat erivapauksiin liittyvät menettelyt kansalliselta tai kansainväliseltä lajiliitoltaan hyvissä ajoin ennen erivapauden tarvetta. Kansainvälisillä lajiliitoilla on usein käytössään oma erivapaushakemuslomakkeensa, joka täytetään englanniksi ja jonka liitteeksi toimitetaan vaaditut lääkärintodistukset englanniksi käännätettyinä.

Kansainvälinen lajiliitto ilmoittaa tekemistään erivapauspäätöksistä viipymättä sekä urheilijalle että hänen kansalliselle antidopingorganisaatiolleen (Suomessa SUEK). Jos SUEK katsoo, etteivät erivapauden myöntämisperusteet täytä Kansainvälisessä erivapausstandardissa niille määritettyjä ehtoja, se voi saattaa erivapauspäätöksen WADAn arvioitavaksi 21 päivän kuluessa saamastaan ilmoituksesta.

Jos SUEK saattaa asian WADAn tutkittavaksi, kansainvälisen lajiliiton myöntämä erivapaus jää WADAn päätöstä odotettaessa voimaan kansainvälisen tason kilpailujen ja kilpailujen ulkopuolisen testauksen osalta (mutta kansallisen tason kilpailuihin kyseinen erivapaus ei kelpaa).

Jos SUEK ei saata asiaa WADAn arvioitavaksi, kansainvälisen lajiliiton myöntämät erivapaudet tulevat voimaan myös kansallisen tason kilpailujen osalta, kun 21 päivän määräaika päättyy.

SUEKin myöntämien erivapauksien tunnustamiskäytännöt kansainvälisissä lajiliitoissa

SUEKin myöntämät erivapaudet koskevat kansallisen tason urheilijoita ja kansallisen tason kilpailuja, eivätkä ne ole automaattisesti ilman kansainvälisen lajiliiton antamaa tunnustusta voimassa, jos urheilijasta tulee kansainvälisen tason urheilija tai jos hän kilpailee kansainvälisissä kilpailuissa.

Aiemmin vain kansallisella tasolla kilpailleen urheilijan, jolla on jo ennestään voimassa oleva SUEKin myöntämä erivapaus, tulee kansainväliselle tasolle noustessaan, tai ollessaan aikeissa osallistua kansainvälisiin kilpailuihin, hakea kansainväliseltä lajiliitoltaan tunnustusta SUEKin myöntämälle erivapaudelle.

Urheilijan tulee selvittää, tunnustaako kansainvälinen lajiliitto SUEKin myöntämän erivapauden automaattisesti vai edellyttääkö se, että erivapaus toimitetaan (siihen liittyvine hakemuksineen ja tarvittaessa englanniksi käännettyine liitteineen) ensin kansainvälisen lajiliiton arvioitavaksi.

Jos SUEKin myöntämä erivapaus täyttää Kansainvälisessä erivapausstandardissa määritetyt ehdot, kansainvälisen lajiliiton tulee tunnustaa erivapaus myös kansainvälisen tason kilpailuja varten. Jos kansainvälinen lajiliitto kuitenkin katsoo, että kyseiset vaatimukset eivät täyty ja jättää siitä syystä erivapauden tunnustamatta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä sekä urheilijalle että SUEKille ja kerrottava syyt tunnustamatta jättämiselle.

Urheilijalla ja/tai SUEKilla on ilmoituksen jälkeen 21 päivää aikaa saattaa asia WADAn arvioitavaksi. Tällaisessa tilanteessa erivapaus jää voimaan kansallisen tason kilpailujen ja kilpailujen ulkopuolisen testauksen osalta, kunnes WADA on antanut päätöksensä asiasta.Jos asiaa ei saateta WADAn arvioitavaksi kyseisen määräajan puitteissa, SUEKin tulee määritellä, onko sen alun perin myöntämä erivapaus pidettävä yhä voimassa kansallisen tason kilpailujen ja kilpailujen ulkopuolisen testauksen osalta (edellyttäen, ettei urheilijaa katsota enää kansainvälisen tason urheilijaksi eikä hän osallistu kansainvälisen tason kilpailuihin). SUEKin päätöstä odotettaessa erivapaus pysyy voimassa kansallisen tason kilpailujen ja kilpailujen ulkopuolisen testauksen osalta.

Arviointipyynnöt, alkuperäisine hakemusasiakirjoineen, tulee toimittaa WADAlle turvallisella sähköisellä menetelmällä tai kirjattuna kirjeenä:

 • WADA Medical Department
  World Anti-Doping Agency
  Stock Exchange Tower
  800 Place Victoria (Suite 1700)
  P.O. Box 120
  Montreal (Quebec) H4Z 1B7
  Canada
 • Sähköpostitse: medical@wada-ama.org
News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.