Korruptionvastainen yhteistyöverkosto

Kansainväliset sopimukset edellyttävät paikallisia korruptionvastaisia toimielimiä. Suomessa oikeusministeriö asetti Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston ensimmäistä kertaa vuonna 2002 ja SUEK nimettiin jäseneksi tammikuussa 2020. 

Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tavoitteena on, että korruptiota esiintyy Suomessa mahdollisimman vähän. 

Verkoston jäsenet edustavat laajasti eri yhteiskunnan alueita ja SUEKin tehtävänä on tuoda esiin urheilun näkökanta. Urheilu on elimellinen osa yhteiskuntaa eikä korruptio ole vierasta urheilussa. SUEK näkee tärkeänä toimimisen yhteistyöverkostossa, jotta voi jakaa verkostolle urheilun näkökulmia ja samalla saada lisätietoa muun muassa siitä, miten vielä paremmin voidaan toimia korruptiota vastaan.

Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tehtävänä on:

  • edistää korruptiota ennaltaehkäisevää ja korruptionvastaista toimintaa
  • edistää ja seurata korruptionvastaista strategiaa ja toimintasuunnitelmaa sekä laatia toimenpideohjelma verkoston toimikaudeksi
  • lisätä tietoa korruptiosta, korruptiontorjunnan tärkeydestä ja korruptionvastaisesta ohjeistuksesta valtio-, kunta- ja yksityisellä sektorilla
  • seurata ja edistää kansainvälisten korruptionvastaisten sopimusten ja velvoitteiden täytäntöönpanoa
  • käsitellä Suomen korruptioon ja korruptiontorjuntaan liittyviä kantoja ja tuottaa materiaalia päätöksenteon tueksi
  • seurata ja edistää korruptiota koskevaa tutkimusta. 

Yksittäisiin korruptiotapauksiin verkosto ei ota kantaa. Verkoston jäsenet edustavat keskeisimpiä ministeriöitä, poliisia, syyttäjälaitosta, elinkeinoelämää ja kansalaisjärjestöjä. Verkosto edistää poikkihallinnollista korruptionvastaista yhteistyötä.