Eettisten asioiden tutkimus

SUEK edistää urheilun eettistä toimintaa tiedolla johtaen ja toimien aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tässä tehtävässä keskeinen väline on tutkimustoiminta. Olennaista on tunnistaa erilaiset urheiluun keskeisesti vaikuttavat eettiset ilmiöt ja niihin liittyvän tiedon tarve sekä tuottaa ja välittää uutta tietoa. Tutkimuksen ja tutkinnan avulla saadaan lisää tietopohjaa urheilussa ilmenevien epäkohtien ennaltaehkäiseviin toimiin.

SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä selvityksillä, tutkimuksilla ja julkaisuilla

SUEK käynnistää, koordinoi sekä teettää tutkimuksia ja selvityksiä, joiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa urheilun eettisistä teemoista. SUEK tekee tutkimusyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. SUEK tuottaa ja välittää päätöksenteon ja yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi tutkittua tietoa urheilusta pyrkien näin edesauttamaan ja vaikuttamaan turvallisemman ja eettisesti kestävämmän urheilukulttuurin kehittämiseen. Saadun tiedon avulla voidaan kehittää ja vahvistaa urheilun epäkohtien ennaltaehkäisyä.

SUEK aloitti vuonna 2017 oman julkaisusarjan, jonka osissa keskitytään tarkastelemaan urheilun eettisiä teemoja. SUEK laatii myös muiden tahojen, kuten urheilun lajiliittojen toimeksiannosta selvityksiä urheilun eettisistä kysymyksistä.

Selvitykset, tutkimukset sekä julkaisusarjan julkaisut suunnataan liikunta- ja urheilutoimijoille, järjestöille sekä päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta myös muille, joita aiheet kiinnostavat tai koskettavat.

Tutkimusaiheiden valinta

Eettisten tutkimusaiheiden valintaan vaikuttaa useita tekijöitä, kuten aiheiden ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys sekä vaikuttavuus urheilun sisällä. Lisäksi valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • SUEKin omiin tehtäviin liittyvät tiedon tarpeet
  • SUEKin tunnistamat tiedon tarpeet
  • sidosryhmien kautta nousevat tiedon tarpeet
  • yhteiskunnallisesta keskustelusta nousevat tiedon tarpeet

Tutkimukset

SUEK toteuttaa myös laajoja tutkimusprojekteja, joilla kartoitetaan laajemmin suomalaista urheilukulttuuria ja siihen liittyviä ilmiöitä, niiden yleisyyttä ja taustoja.

SUEK julkaisi vuonna laaditun 2020 laajan Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen. Sen tulosten mukaan seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on suomalaisessa urheilussa yleistä, mutta ei yleisempää kuin muualla yhteiskunnassa. Tutkimukseen osallistui lähes 50 urheilun lajiliittoa ja sen kohderyhmänä olivat vähintään 16-vuotiaat lisenssikilpaurheilijat.

SUEK teki vuosina 2021–2022 yhdessä lajiliittojen kanssa laajan tutkimusprojektin, jossa selvitetään urheilijoiden kokemuksia suomalaisessa kilpaurheilussa. Tutkimuksessa kartoitetaan urheilukulttuurimme hyviä ja vahvistavia malleja sekä urheilijoiden kokemaa epäasiallista kohtelua. Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoi menevänsä mielellään harjoituksiin. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin kokenut myös epäasiallista käyttäytymistä, syrjintää tai häirintää. Urheilijoiden kokemuksia kilpaurheilussa -tutkimus toteutettiin yhteistyössä noin 50 urheilujärjestön kanssa ja siihen vastasi yli 2 000 yli 16-vuotiasta kilpaurheilijaa.

Selvitykset

SUEK teki ensimmäisen selvityksen lajin parissa mahdollisesti ilmenevästä seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä sekä kiusaamisesta lajiliitolle vuonna 2018. Selvityksillä on kartoitettu, ilmeneekö lajin parissa häirintää tai kiusaamista. Niiden avulla on saatu perusteluita ja pohjatietoa lajiliittojen omille toimille turvallisemman lajikulttuurin kehittämiseksi.

Selvityksiä on tehty kaikkiaan kolme: jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueista, tenniksestä ja luistelulajeista.

Julkaisusarja

SUEKin julkaisusarjan tarkoituksena on jakaa ja välittää tietoa urheilun eettisistä teemoista. Julkaisusarjassa julkaistujen selvitysten ja katsausten tarkoituksena on paneutua kattavasti viimeisimpään tutkimustietoon liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuvien sisältöjen tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden tietoutta myös sensitiivisistä ja vaietuistakin aiheista.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.