Instruktion om Rättvis tävling för idrottsakademier

Idrottsakademierna har förbundit sig till gemensamt överenskomna åtgärder för en ren och rättvis idrott under Finlands Olympiska Kommittés program för Rättvis tävling. En egen instruktion om Rättvis tävling har utarbetats för idrottsakademier. Med hjälp av instruktionen planerar varje idrottsakademi sina egna åtgärder för antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation. Med hjälp av planen engagerar och uppmuntrar idrottsakademin idrottsaktörer lokalt till högklassig verksamhet för en ren idrott och rättvis tävling.

Idrottsakademierna spelar en viktig roll i att främja en ren idrott och rättvis tävling inom sina områden. Många idrottsaktörer, till exempel unga idrottsutövare, kan få sin första kontakt med antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation just via idrottsakademin. Idrottsakademierna har möjlighet att nå flera olika målgrupper regionalt, som unga idrottsutövare, idrottsutövare som studerar vid högskolor, tränare och föräldrar.

FCEI har i samarbete med de idrottsakademier som deltog i pilotprojektet utarbetat anvisningar för att göra upp en instruktion för Rättvis tävling för idrottsakademierna. Utifrån dessa anvisningar utarbetar idrottsakademierna sina egna instruktioner med hänsyn till den aktuella idrottsakademins och områdets särdrag. Det är viktigt att de valda åtgärderna syns i idrottsakademins årsschema. Genomförandet av planen följs upp årligen som en del av utvärderingen av idrottsakademins verksamhet.

De viktigaste punkterna i instruktionen för rättvis tävling

Instruktionen betonar förebyggande verksamhet och omfattar särskilt åtgärder relaterade till utbildning, kommunikation och avtal. Nedan finns de viktigaste punkterna i anvisningarna. Närmare åtgärder beskrivs i instruktionen.

Utbildning 
Syftet med utbildningen är att säkerställa att alla idrottsaktörer har nödvändig och aktuell information om antidopingfrågor och bekämpning av tävlingsmanipulation samt färdigheter att göra etiskt hållbara val inom idrott. Idrottaren bör bekanta sig med antidopingverksamhet i första hand med hjälp av utbildningen. Idrottsakademin bör planera utbildningsåtgärder på årsnivå, med hänsyn till olika målgrupper. 

Kommunikation 
En bra verksamhet behöver synas. Med hjälp av en effektiv kommunikation håller idrottsakademierna saken framme, och då glömmer idrottsutövare och andra aktörer inte bort antidopingfrågor eller bekämpning av tävlingsmanipulation. När frågorna hålls framme, blir de en naturlig del av verksamheten och värdegrunden, och man kan undvika beklagliga skador. Kommunikationen berättar även om akademins värdegrund och val till utomstående.

Regelverk och avtal
Idrottsutövare, tränare och idrottsutövarens övriga stödpersoner är skyldiga att följa det nationella antidopingregelverket, grenspecifika regelverk samt regelverk som gäller olika mästerskap och tävlingsevenemang. Idrottsutövarna och stödpersonerna är skyldiga att känna till de regelverk som gäller dem samt andra avtal och åtaganden som de ingått.

Idrottsakademins uppgifter:

  • Planera och genomföra utbildningsåtgärder
  • Samordna kommunikationen inom sitt akademinätverk
  • Beakta antidopingfrågor och tävlingsmanipulation i avtalsfrågor
  • Rapportera eventuella doping- eller tävlingsmanipulationsförseelser och vid behov hjälpa till att utreda dessa

FCEI:s uppgifter: 

  • Hjälpa idrottsakademin att genomföra instruktionen för Rättvis tävling
  • Tillhandahålla material, tjänster och stöd i utbildnings- och kommunikationsfrågor
  • Informera om aktuella ärenden 
  • Utveckla handlingssätt för idrottsakademin

Publicering av instruktionen

Idrottsakademierna uppmuntras till att publicera färdiga instruktioner på sina webbplatser. FCEI publicerar länkar till de instruktioner som skickats till FCEI på sin webbplats. På så sätt kan andra idrottsakademier och idrottsorganisationer hämta goda idéer och nya handlingssätt från dessa till sina egna instruktioner.