Missbruk av inflytande och korruption

Idrotten är en av riskzonerna för missbruk av inflytande och korruption. Dess olika former tar sig uttryck på alla idrottsnivåer. Även om maktmissbruk inte är ett nytt fenomen inom idrotten, har det forskats tämligen lite om fenomenet inom idrotten på nationell nivå. FCEI svarar mot informationsbehovet för sin del genom undersöknings- och utredningsverksamhet.

Missbruk av inflytande eller korruption är ett fenomen som får en mängd olika variationer, vars dimensioner faller i en gråzon utstakad av straffrättsligt straffbara gärningar och oetisk påverkan och beslutsfattande. Ofta tar missbruk av inflytande sig uttryck som givande och tagande av otillbörliga förmåner, intressekonflikter samt favorisering. Korruption är inte kriminaliserat i Finland genom separat lagstiftning, utan gärningarnas straffrättsliga straffbarhet baserar sig på en helhet som utgörs av flera lagar, vars regleringsområde efter behov också tillämpas på korruptionsfall relaterade till motions- och idrottskulturen.

Missbruk av inflytande och korruption inom idrott

De korruptionsfall som framkommit i offentligheten har varit relaterade till problem med förvaltning inom idrottsorganisationer, etiska problempunkter inom anordnande av idrottsevenemang samt tävlingsmanipulation. Inom idrotten kan korruption delas in i administrativ och tävlingsmässig korruptionsverksamhet.

Administrativ korruption framkommer på organisationsnivå, till exempel i processer i anslutning till valet av tävlingsvärdar, konkurrensutsättning av tv-rättigheter, omfattande byggnadsprojekt samt utnämningar. Tävlingsmässig korruption är för sin del kopplad till idrottarnas och domarnas verksamhet. Orsakerna bakom korruptionen varierar från individuellt korrumperat beteende ända till systematisk manipulation av idrottsverksamhet som framkommer inom internationell brottslighet.

Som maktutövande som sker inom organisationer och föreningar kan betraktas intressekonflikter som gynnar beslutsfattaren och dennes närmaste krets samt dubbla roller, där en persons två olika roller utgör ett brott mot rättvisan vid beslutsfattande.

FCEI:s roll

FCEI har till uppgift att producera information om etiska fenomen inom idrotten och lyfta upp dem till diskussion. Målet är att fenomenen ska identifieras och att idrottsgemenskapen ska utnyttja den kunskap som tagits fram när verksamhetsmodeller för att stärka en etiskt hållbar idrottskultur utvecklas.

Översikten Katsaus urheilun monimuotoiseen korruptioon (Översikt över den mångsidiga korruptionen inom idrotten) belyser de varierande korruptionsformerna inom idrott, deras konceptuella dimensioner och fenomenets historiska kopplingar och orsaker på ett omfattande sätt. Under 2023 har FCEI tillsammans med Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Jyväskylä universitet och delegationen för idrottsetiska frågor inlett en utredning om frågor gällande god förvaltning inom idrotten.