Allmänna etiska frågor

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI spelar en aktiv roll i allmänna etiska frågor som berör den finländska idrottsgemenskapen. FCEI lyfter aktivt upp etiska frågor till öppen diskussion inom idrottsgemenskapen och producerar information som diskussionsunderlag om fenomenet. Utöver detta har FCEI svarat för utredningen av allvarliga etiska förseelser sedan början av 2022.

FCEI observerar fenomen inom idrottsgemenskapen genom att öppna och upprätthålla en etisk diskussion. Rollen som diskussionsöppnare förutsätter öppenhet och mod att lyfta fram även negativa frågor samt att ha framförhållning för det kommande och att reagera på aktuella frågor som redan diskuteras.

Producera information

FCEI producerar information om etiska frågor inom idrotten som diskussionsunderlag för idrottsgemenskapen. Information produceras med hjälp av undersökningar, utredningar och publikationer. FCEI publicerar aktivt forskningsrön via sin egen publikationsserie och andra publikationer.

Etiska förseelser

I det centraliserade disciplinära systemet för idrotten, som trädde i kraft i början av 2022, svarar FCEI för utredningen av allvarliga etiska ärenden och för att föra disciplinära krav för disciplinnämnden. Den centraliserade disciplinen administreras av Finlands Olympiska Kommittén och den gäller endast idrottsgrenar som har förbundit sig till det centraliserade systemet. FCEI kan utreda allvarliga etiska förseelser som inträffat före år 2022 endast som ett uppdrag, dvs. på begäran av ett specialidrottsförbund.

FCEI kan inleda en utredning både självständigt eller på begäran av någon part. Det konfidentiella utredningsmaterial som FCEI producerat överlämnas även till den part som beställt undersökningen för eventuella vidare åtgärder. FCEI publicerar inte heller besluten om allvarliga etiska förseelser, utan det är olympiska kommittén, som administrerar den centraliserade disciplinen, som fattar beslutet om publicering.