Allmänna etiska frågor

Specialidrottsförbunden har en central roll vid undersökningen av allmänna etiska frågor, eftersom eventuella sanktioner sker inom förbundens disciplinära organ. FCEI fungerar som hjälp för undersökningen eller genomför undersökningen självständigt på ett specialidrottsförbunds begäran. FCEI eller ett specialidrottsförbund kan göra en polisanmälan om utredningen avslöjar saker som ger anledning att misstänka ett brott. 

När man börjar underrättelse- eller utredningsstadiet antecknas uppgifter om detta i FCEI:s passregister. Rapporterna numreras automatiskt och de visar vem som anmälde, när och hur samt vad ärendet gäller. I anmälans förklaringsdel finns de befintliga uppgifterna om ärendet eller händelsen som ska utredas. Dessutom förklaras vad som förväntas av FCEI vid ärendet. En central princip vid varje utredning är oskuldspresumtion.

Vid analysering av utgångsdata utreds vilka som är parter i ärendet och vilka regler eller principer som tillämpas i utredningen, eller i praktiken, om reglerna omfattar ärendet i fråga. På detta stadium syftar man också till att utreda om verksamhetsmiljön har några särdrag eller om det finns tidigare motsvarande fall. Tillika uppskattar man hur länge den eventuella utredningen tar. 

I enlighet med FCEI:s interna process beslutar man om inledandet av utredningen eller en alternativ behandlingsmetod, till exempel medling eller polisanmälan. Samtidigt överväger man de aktörer med vilka man samarbetar vid behov. Vid utredningen av allmänna etiska frågor är de frågor som behandlas ofta väldigt känsliga för parterna, något som man måste fästa uppmärksamhet på i varje stadium av utredningen. En lyckad utredning förutsätter parternas färdighet och frivillighet att gå igenom ärendet i fråga. Processens gång redogörs för parterna så precist som möjligt om detta är genomförbart utan att riskera utredningen. Inledandet av utredningen meddelas inte till utomstående.

Parter ska höras genom intervjuer

På det huvudsakliga utredningsstadiet genomförs hörande av parterna. Utifrån intervjuerna sammanställs intervjumemorandum som visar vem som har varit närvarande i intervjun och var och när intervjun har gjorts. Utöver personliga intervjuer finns andra möjliga intervjuformer, till exempel telefonintervju eller e-postintervju. 

Utöver intervjuer kommer allt annat relevant och tillgängligt material att sammanställas. Vid utredning av allmänna etiska frågor kan andra material vara till exempel telefon- eller andra datauppgifter som parterna har utlämnat, föreningars styrelseprotokoll eller andra organs memorandum och dokument eller offentliga myndighetsdokument. Om en brottsmisstanke kommer fram under en utredning som gäller vuxna parter, ligger den primära beslutsrätten om brottsanmälan hos parten. I fråga om en minderårig part, beroende på händelse, kan agerandeplikt ligga hos alla som är medvetna om brottsmisstanken.

Disciplinåtgärder av specialidrottsförbund

Det material som insamlats vid utredningen samlas ihop, sparas och arkiveras i FCEI. Inga slutsatser som styr disciplinära åtgärder görs i utredningen. Det slutliga utredningsmaterialet lämnas in till specialidrottsförbunden för värdering och eventuella disciplinåtgärder. Specialidrottsförbunden ansvarar för lämnande av materialet till parterna och förbunden kan be dem om ytterligare tillhörande utredningar vid behov. Det är möjligt att besvära sig över disciplinorgans avgörande, enligt gällande regler, hos idrottens rättsskyddsnämnd.

Enligt FCEI:s tillsvidare gällande linje utlämnas utredningsmaterial inte åt andra parter, med undantag för behöriga myndigheters informationsbegäranden.