Handläggning av dopingförseelser

Åtgärderna vid dopingförseelser har fastställts i Finlands antidopingregelverk och Den internationella standarden för resultathantering. Enligt dem handläggs misstankar om förseelser av Disciplinnämnden för antidopingärenden. Läs Finlands antidopingregelverk noggrant.

Dopingförseelser

Enligt Finlands antidopingregelverk 2021 utgör följande dopingförseelser:

 • förbjuden substans eller påvisad användning av en förbjuden metod i ett prov taget från idrottsutövarens kropp
 • användning av en förbjuden substans eller metod
 • vägran att genomgå dopingtest eller undvikande av dopingtest
 • försummelse av reglerna om vistelserapportering
 • manipulering av dopingövervakning eller dopingkontroll
 • innehav av dopingmedel
 • spridning av dopingmedel och dopingmetoder
 • administrering ett förbjudet ämne till en idrottare
 • medskyldighet och
 • förbjudet samarbete
 • hotelser eller repressalier mot anmälaren.

Försök till dopingförseelse jämställs i regel med dopingförseelse.

Tränaren eller annan stödperson för en idrottare omfattas inte av reglerna för användning av doping, dopingtest eller kontakt- och vistelseinformation. Han eller hon undersöks med anledning av en dopingförseelse om han eller hon gör sig skyldig till en gärning som kan definieras enligt regelverket:

 • manipulering av dopingövervakning eller dopingkontroll
 • innehav av dopingmedel
 • spridning av dopingmedel och dopingmetoder 
 • administrera ett förbjudet ämne till en idrottare
 • förbjudet samarbete
 • hotelser eller repressalier mot anmälaren.

Beslutsfattande och ändringssökande vid dopingförseelser

Handläggningen och beslutsfattandet vid dopingförseelser ankommer på Disciplinnämnden för antidopingärenden från och med 1.1.2021. I de fall där idrottaren, efter att ha fått meddelandet, inte nekar påståendet inom utsatt tid eller avstår från hanteringen fattas beslut i FCEI. Beslut fattas också i FCEI om idrottaren eller annan person erkänner förseelsen vars påföljd skulle vara fyra års avstängning. Vid ett sådant tidigt erkännande är straffet tre års avstängning.

Om en internationell idrottsorganisation har fastställt att en finländsk idrottare eller en annan person har gjort sig skyldig till en dopingförseelse men har överfört handläggningen till en finländsk idrottsorganisation som är bunden av reglerna, ska den sistnämnda organisationen utan dröjsmål meddela FCEI om att handläggningen överförts samtidigt som de av FCEI fastställda anvisningarna följs.

FCEI handlägger ärendet som avses i det meddelande som det mottagit samtidigt som det följer bestämmelserna i dess regler till tillämpliga delar.

De beslut som baserar sig på Finlands antidopingregelverk överklagas till Idrottens internationella skiljedomstol om sökaren är en idrottare på internationell nivå eller ärendet gäller internationella idrottsevenemang. Vid de ärenden som gäller andra idrottare eller andra personer överklagas beslut till Idrottens rättsskyddsnämnd. Ändring i beslut som fattats av internationella specialidrottsförbund söks på det sätt som reglerna föreskriver.

Disciplinnämnden för antidopingärenden

Disciplinnämnden för antidopingärenden är ett oberoende organ som behandlar och beslutar huruvida en idrottare eller annan person som omfattas av antidopingregelverket har handlat på ett sätt som kan anses utgöra dopingförseelse enligt antidopingregelverket och fastställer påföljder vid behov.

Disciplinnämnden för antidopingärenden utses av FCEI:s årsmöte. Disciplinnämnden består av nio personer som är insatta i toppidrott samt två suppleanter. Ordföranden och ytterligare två medlemmar och en suppleant ska ha avlagt examen som ger behörighet till domarvärv. Tre medlemmar och en suppleant ska vara legitimerade läkare och tre medlemmar ska vara experter med gedigen toppidrottslig sakkunskap.