Näytöpullot rivissä

Antidopingverksamhet

Dopingövervakningen är det första och enda delområdet i det etiska arbetet inom idrotten som har ett godkänt globalt regelverk. Idrottssektorn övervakar själv att detta regelverk iakttas.

Näyteputkia laboratoriossa

Dopingövervakning

FCEI ansvarar för den nationella dopingövervakningen i Finland. Målet för dopingövervakning är att förebygga användning av doping och upptäcka dopingförseelser.

Urheilija laittaa talkkia käsiinsä

Dispens för medicinering av idrottare

Då en idrottare är sjuk kan behandlingen kräva användning av en förbjuden substans eller metod. I detta fall ska idrottaren ansöka om dispens. Dispensförfarandet säkerställer att idrottarna är jämställda.

Kamu pop-socketteja pöydällä

Förbjudna substanser och metoder i idrotten (KAMU)

Världsantidopingbyrån WADA publicerar varje år förteckningen ”Förbjudna substanser och metoder i idrotten". Idrottaren har alltid själv ansvaret över de substanser som han eller hon använder, och okunskap får inte vara anledningen till en dopingförseelse.

Näytöpullot rivissä

Regler

Antidopingarbetet baseras på globala regelverk som idrottare och personer som verkar inom idrotten förbinder sig att följa. Dopingförseelser och deras påföljder har fastställts i regelverken.

SUEK laboratorio

Antidopingprogram

Idrottsorganisationernas och idrottsinstitutens antidopingprogram är ett starkt offentligt ställningstagande för ren idrott. FCEI stöder organisationerna och instituten i utarbetandet och genomförandet av programmen.

I samarbete

Främjande av idrottsetiska frågor berör oss alla. Samarbete garanterar en etiskt hållbar idrottskultur för alla aktörer inom idrotten.