Antidopingprogram

Idrottsorganisationernas och idrottsinstitutens antidopingprogram är ett starkt ställningstagande samt ett offentligt redskap för ren idrott. Programmen inspirerar till och befäster en antidopingverksamhet av hög kvalitet. I dem definieras praxis och mål för att säkerställa en effektiv antidopingverksamhet. De finländska idrottsorganisationerna är i internationell jämförelse progressiva antidopingaktörer. Deras program har väckt stort intresse och stärkt Finlands ställning som föregångare för antidopingverksamhet.  

Antidopingverksamhetens viktigaste uppgift är att med hjälp av utbildning och kommunikation påverka att alla idrottsaktörer ställer sig negativt till doping och användningen av den samt till annan verksamhet som bryter mot reglerna för rent spel. Alla idrottsaktörer ska tillsammans föra vidare budskapet om ren idrott. För idrottsorganisationerna är utarbetandet av ett eget antidopingprogram ett naturligt sätt att bära detta ansvar och visa sitt stöd för ren idrott.

Idrottsorganisationernas antidopingprogram

Nationella idrottsorganisationer med sina medlemmar har en viktig ställning i främjandet av ren idrott. Finlands antidopingregelverk som trädde i kraft i början av 2015 förpliktar idrottsorganisationerna att utarbeta antidopingprogram som de i sin verksamhet ska genomföra och bedöma samt vid behov uppdatera. FCEI utvärderar och rapporterar idrottsorganisationernas program och genomförandet av dem till Undervisnings- och kulturministeriet. Utvärderingen beaktas i specialidrottsförbundens statsstöd. Utvärdering av program gjordes senast år 2018.

Utgångspunkten för idrottsorganisationens antidopingprogram är organisationens strategiska val samt principerna för rent spel. Varje organisation har olika antidopingprogram. Programmet påverkas av bland annat grenens särdrag, antal utövare och utbildningssystem. FCEI publicerar på sin webbplats olika idrottsorganisationers antidopingprogram i syfte att hjälpa andra att planera sina egna program.

I sina antidopingprogram specificerar organisationerna bland annat åtgärder, ansvarspersoner, målgrupper (till exempel föreningsaktiva, unga idrottare, idrottare med funktionshinder och tränare) för sin antidopingverksamhet. Antidopingprogrammet fastställs i allmänhet av idrottsorganisationens styrelse. Efter att programmet färdigställts ska organisationen se till att programmet vidareförmedlas och följs. Antidopingfrågorna ska beaktas i verksamhetsplanen och rapporteras i årsredovisningen.

FCEI har uppdaterat kriterierna för Antidopingprogram (04/2015), vars syfte är att hjälpa organisationerna planera och genomföra egna antidopingprogram. FCEI ger även synpunkter på programmen innan de publiceras och hjälper på så sätt organisationerna att skapa så bra antidopingprogram som möjligt. FCEI har förbundit sig till att kommentera varje organisations antidopingprogram inom två veckor från det att det har skickats in till FCEI. Programmen kan skickas in för synpunkter till FCEI:s kommunikationschef.

Rent spel är bäst-programmet för idrottsinstitut (Puhtaasti paras urheiluopisto -ohjelma)

Även idrottsinstitut, som har en viktig roll i utbildningen av idrottare, som träningsplatser för elitidrottare och som internationella mötesplatser för idrottsfolk, bör utarbeta ett eget antidopingprogram. Programmen innebär ett starkt ställningstagande av de finländska idrottsinstituten: det finns ingen plats för doping. Genom att utarbeta ett eget antidopingprogram ökar idrottsinstitutet sina kunskaper om antidopingverksamhet och stärker sin etiska värdegrund. 

Idrottsinstitutens antidopingprogram inriktas på utbildningsverksamhet. De antidopingverksamhetens ansvarspersoner som utsetts av idrottsinstituten koordinerar antidopingverksamhet i institutet, organiserar utbildningar och till exempel vid behov beställer utbildningar från FCEI. Information och utbildning om motionsdoping kan beställas från Dopinglinkki. Idrottsinstitutens antidopingutbildning förverkligas med de material och innehåll som har godkänts av FCEI.

De idrottsinstitut som har utarbetat antidopingprogram och tecknat avtal får använda ett märke för rent spel (Puhtaasti paras urheiluopisto – Doping free) i sin verksamhet. Syftet med samarbetet är, utöver utbildningsverksamhet, att effektivisera dopingövervakningen både i institutens lokaler och på idrottsplatserna. Personalen utbildas i att upptäcka tecken på dopinganvändning och ingripa på tillbörligt sätt. Dessutom utlämnar idrottsinstituten, på begäran av auktoriserade dopingkontrollanter, de idrottares rumsuppgifter vilka bor i dessa institut och har förbundit sig till antidopingregelverket. 

Idrottsinstitutens förening Urheiluopistojen Yhdistys ry samt Varala och Vierumäki idrottsinstitut i samarbete med FCEI har utarbetat guiden Idrottsinstitutens antidopingprogram, som fungerar som stöd vid utarbetandet av idrottsinstitutens egna antidopingprogram. FCEI ger synpunkter på idrottsinstitutets antidopingprogram inom två veckor från det att förbundet skickat in sitt program till FCEI. Programmet kan skickas in för synpunkter till FCEI:s kommunikationschef.

Antidopingprogrammens framtid


Finlands nya antidopingregelverk träder i kraft 2021. FCEI uppdaterar kriterier för Antidopingprogram för att återspegla regelverket och de nationella standarderna. Antidopingprogrammen utökas när man tillägger i dessa kriterier, vid sidan av antidopingverksamhet, kriterier för förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsel. Pilotorganisationerna bearbetar kriterierna och programmen tillsammans med FCEI. Målet är att presentera de nya kriterierna för alla vid årsskiftet.

SUEK logo

Idrottsorganisationernas antidopingprogram

Finlands antidopingregelverk 2021 ålägger idrottsorganisationer att skapa antidopingprogram och att genomföra, utvärdera och vid behov uppdatera dem. FCEI stöder organisationer i skapandet av programmen och rapporterar om genomförandet av dem till undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mera
SUEK logo

Antidopingprogram för idrottsinstitut

Idrottsinstitutens antidopingprogram sporrar och vägleder instituten till en strukturerad antidopingverksamhet av hög kvalitet.

Läs mera
SUEK logo

Instruktion om Rättvis tävling för idrottsakademier

Idrottsakademierna har förbundit sig till gemensamt överenskomna åtgärder för en ren och rättvis idrott under Finlands Olympiska Kommittés program för Rättvis tävling. En egen instruktion om Rättvis tävling har utarbetats för idrottsakademier. Med hjälp av instruktionen planerar varje idrottsakademi sina egna åtgärder för antidopingverksamhet och bekämpning av tävlingsmanipulation.

Läs mera

Instruktion om rättvis tävling för centrum för idrottsmedicin

Som expertnätverk spelar centrumen för idrottsmedicin en viktig roll i främjandet av ren och rättvis idrott som en del av FCEI:s nätverk, i synnerhet som främjare av idrottares hälsa. Centrumen för idrottsmedicin har förbundit sig till gemensamt överenskomna åtgärder för ren och rättvis idrott genom instruktionen om rättvis tävling som utfärdats till dem.

Läs mera