Anvisningar för tävlingsarrangörer

Dopingkontrollerna utförs även vid tävlingar i regel utan förhandsanmälan, utom vid stora mästerskap där dopingkontrollerna är obligatoriska till exempel enligt det internationella specialidrottsförbundets regler. I dylika fall är det bra om tävlingsarrangören i god tid före tävlingen kontaktar FCEI:s byrå.

Vid både nationella och internationella tävlingar är tävlingsarrangören skyldig att se till att dopingkontrollerna kan utföras regelenligt i samband med tävlingen. Det är bra om arrangörerna på förhand är beredda på dopingkontroller. 

Dopingkontrollens typiska gång

Dopingkontrollteamet anländer till tävlingsplatsen antingen före eller under tävlingen, beroende på tävlingens och idrottsgrenens karaktär.

Dopingkontrollteamets medlemmar ska alltid förete en giltig ackreditering som utfärdats av FCEI, till exempel FCEI:s bildförsedda kontrollant-, assistent- eller följeslagarkort.

Dopingkontrollteamet söker upp tävlingsledaren, arrangören eller lagledaren och presenterar sig, informerar om vilka kontroller som ska utföras samt företer ett skriftligt förordnande av FCEI. Kontrollfunktionären ber även arrangörens representant att vid behov medverka vid utlottningen av de idrottsutövare som ska kontrolleras och vid ordnandet av kontrollerna.

För att kunna utföra kontrollerna på sakenligt sätt behöver kontrollfunktionären vanligen:

  • tidsschemat för tävlingen
  • uppgifter om deltagarna
  • lämpliga lokaler
  • eventuella följeslagare som kan hjälpa till vid att kalla idrottsutövarna till kontrollerna.

Lokaler för dopingkontroll

Lokalerna för dopingkontroll ska vara sådana att idrottarna kan övervakas på sakenligt sätt. Personen som övervakar provgivningen ska obehindrat kunna bevittna givandet av urinprov. Kontrollmomenten ska kunna utföras konfidentiellt med beaktande av idrottsutövarens integritetsskydd och obehöriga personers tillträde till lokalerna ska kunna hindras.

Om möjligt ska lokalen för dopingkontroll bestå av tre separata lokaler som med fördel är kopplade till varandra: ett väntrum eller väntområde, ett dopingkontrollrum eller dopingkontrollområde samt ett provgivningsrum (separat rum för tagning av blodprov).

Dopingkontroll vid internationella tävlingar

I synnerhet vid stora internationella evenemang är det bra att beakta följande frågor:

  • Väntrummet eller -området ska kunna rymma samtliga idrottsutövare som ska testas, deras representanter samt dopingkontrollteamets medlemmar. 
  • Utrymmet ska vara avskilt från kontrollrummet så att det är möjligt att arbeta ostört och konfidentiellt i kontrollrummet. 
  • I väntrummet eller -området ska finnas tillräckligt med stolar eller bänkar för idrottarna och deras representanter samt tillräckligt med koffeinfria och alkoholfria drycker i obrutna förpackningar.
  • Vid större evenemang är det bra att i mån av möjlighet arrangera tillgång till t.ex. tv och tävlingsresultaten. Det är viktigt att obehöriga kan förhindras tillträde till kontrollokalen.

Dopingkontrollrummet eller dopingkontrollområdet ska vara ett separat rum eller motsvarande, gärna ett som kan låsas eller åtminstone övervakas, dit endast medlemmarna i kontrollteamet samt idrottaren som ska testas jämte representant har tillträde. Rummet ska ha direkt förbindelse till provgivningsrummet. Där ska idrottaren ha möjlighet att sätta sig och ostört och med iakttagande av hans eller hennes integritetsskydd utföra vad som krävs vid dopingkontrollen.

Provgivningsrummet ska gärna vara en toalett med direkt förbindelse till kontrollrummet och med plats för både idrottaren och kontrollfunktionären.

Det rum som används för tagning av blodprov ska vara avskilt från den övriga kontrollokalen. Där ska idrottaren, om han eller hon så önskar, kunna ge blodprov även i liggande ställning och provtagningen ska kunna ske ostört och med beaktande av idrottarens integritetsskydd.

Följeslagare för dopingkontroll

Följeslagarna måste vara myndiga, av samma kön med idrottarna och jävliga för att utföra uppgiften. Följeslagarna spelar en viktig roll i att dopingkontrollerna utförs regelenligt och på ett tillförlitligt och rättvist sätt. Vid större evenemang och i synnerhet vid internationella tävlingar behövs följeslagare alltid. FCEI försöker vid behov hjälpa vid rekryteringen av följeslagare.

Dopingprov vid tävlingar på distans och virtuella tävlingar

Många grenar har fått nya tävlingsformat i form av online-tävlingar, virtuella tävlingar eller tävlingar på distans, där idrottarna inte tävlar på samma plats, utan tävlingsplatsen kan ligga var som helst och tävlingens gång övervakas till exempel genom videolänk. Om det ordnas sådana här tävlingar i er gren, ska förbundet antingen i tävlingsreglerna eller på annat bindande sätt säkerställa att idrottarens plats är känd under hela tävlingen och att vistelseuppgiften har skickats till FCEI så att dopingprov kan utföras.

Om man inte får tag på idrottaren på den plats som denne i förhand meddelat, kan denne misstänkas för förseelse mot antidopingregelverket gällande undvikande av dopingkontroll. Detta ska tydligt meddelas till deltagarna, till exempel vid inbjudan till tävling, och adressuppgifterna ska samlas in vid tävlingsanmälan. Uppgifterna om evenemanget och om deltagarna ska skickas till FCEI i god tid, senast sju (7) dygn före tävlingsevenemanget, till adressen antidoping@suek.fi.