Bekämpningsprogram mot tävlingsmanipulation för idrottsorganisationerna

Utöver antidopingprogrammet utarbetar idrottsorganisationerna även ett program för bekämpning av tävlingsmanipulation. Tillsammans bildar dessa program för Rättvis tävling en del av den finska idrottgemenskapens program för ansvarsfullhet.

Kriterier för bekämpningsprogram mot tävlingsmanipulation

FCEI angav år 2021 kriterier för programmen för Rättvis tävling till idrottsorganisationer tillsammans med pilotorganisationer. I kriterierna definieras ramverket för idrottsorganisationernas bekämpningsprogram för tävlingsmanipulation. Kriteriernas syfte är att hjälpa organisationerna planera och genomföra sina egna program.

I kriterierna tas hänsyn till åligganden för idrottsorganisationer som ingår i nationella och internationella avtal, och man samlar i dem alla frågor som anges i olika regelverk och avtal med avseende på både tävlingsmanipulation och antidopingverksamhet. Dessutom kan de internationella specialidrottsförbunden för olika grenar ha andra åligganden som organisationen ska beakta i sitt eget program.

Organisationerna utarbetar sina egna program på grundval av kriterierna. Organisationen kan välja hur programmen ska genomföras, dvs. om de ska genomföras som ett enda program inom ramen för programmet för Rättvis tävling eller som två separata program.

Kriterierna för programmen för tävlingsmanipulation bygger på den nationella lägesbilden av tävlingsmanipulation 2021. Lägesbilden hjälper idrottsgemenskapen att identifiera de risker och sårbarheter som är förknippade med tävlingsmanipulation inom finsk idrott. Syftet med kriterierna är att hjälpa idrottsorganisationerna att ta ansvar för att undanröja förekomsten av tävlingsmanipulation, både inom den egna grenen och inom idrotten som helhet.

FCEI utarbetar grenspecifika riskbedömningar som registreras i bekämpningsprogrammet för tävlingsmanipulation. Riskbedömningen styr centralt åtgärderna inom grenen för att bekämpa fenomenet.

Centrala lyft

Regelverk och avtal:

 • Man förbinder sig till att bekämpa tävlingsmanipulation i verksamhetsreglerna.
 • I tävlings- och disciplinreglerna fastställs att tävlingsmanipulation och vadslagning på närliggande objekt samt att röja insiderinformation till utomstående är straffbara gärningar.
 • Åtagandet till verksamheten mot tävlingsmanipulation och vadslagningsförbud har noterats i idrottsaktörernas avtal.

Utbildning:

 • Organisationen har en konkret plan för att uppfylla utbildningsåligganden.
 • Organisationen övervakar att utbildningsåliggandena utförs.
 • Organisationen har utnämnt en ansvarig person som koordinerar utbildning om tävlingsmanipulation och deltar i utbildarutbildningar som FCEI anordnar.

Kommunikation:

 • På organisationens webbplats finns information om tävlingsmanipulation och länkar till ILMO och Rent spel är bäst-webbutbildningen. Temat ingår i organisationens kommunikation varje år.
 • Organisationens ansvarsperson(er) deltar i FCEI:s förbundsevenemang där temat behandlas.
 • Organisationen har en kriskommunikationsplan i vilken det även har tagits hänsyn till eventuella fall av tävlingsmanipulation.

Åtgärder och samarbetsnätverk:

 • Organisationen utarbetar egna riktlinjer för fall av tävlingsmanipulation.
 • Det finns en giltig lägesbild för organisationerna.
 • Organisationen utnämner en kontaktperson för tävlingsmanipulation som ska kontaktas vid eventuella misstankar om tävlingsmanipulation. Kontaktuppgifterna meddelas till FCEI även vid eventuella personändringar.

Publicering av programmen

Finland och FCEI är internationella föregångare inom programmen för Rättvis tävling. Kriterierna publiceras även på engelska, och organisationerna kan marknadsföra programmodellen i sina egna internationella forum. På så sätt uppnår Finlands fungerande nationella modell internationell effekt och fungerar som ett exempel för andra länder.

FCEI kommenterar organisationernas program innan de godkänns i styrelsen. Organisationerna publicerar sina program på sina webbplatser och kommunicerar om programmet och dess genomförande i sina egna kanaler.

Organisationerna kan hämta goda idéer och nya handlingssätt till sina egna program utifrån befintliga program. Därför publicerar FCEI på sin egen webbplats alla program som organisationerna lämnar in som åtkomliga PDF-filer eller tillhandahåller länkar till programmen på organisationernas webbplatser om organisationen skickar länken till FCEI.

Dessutom publicerar FCEI på sin webbplats en lista (en PDF-fil) över organisationer som omfattas av programmet.

Utvärdering av programmen

FCEI utvärderar idrottsorganisationernas program för Rättvis tävling och genomförandet av dem vart 3–4 år. I utvärderingen tas hänsyn till grenens särdrag och betonas både planering och genomförande av programmen. FCEI rapporterar resultaten av utvärderingen till undervisnings- och kulturministeriet. Resultaten av utvärderingen kan användas för att besluta om statsunderstöd till idrottsorganisationer.

Se också våra kriterier för antidopingprogrammen.