Dispens för medicinering av idrottare

Idrottare kan ha sjukdomar som ska behandlas med läkemedelspreparat eller åtgärder. Om en idrottare måste använda en substans eller metod som listas i WADA:s Förteckning över förbjudna substanser och metoder för att behandla sin sjukdom, kan hen beviljas dispens i enlighet med WADA:s Internationella standard för dispenser.

Villkor för beviljande av dispens

Idrottaren måste alltid uppge att hen omfattas av dopingövervakningen när hen uppsöker läkare. Då kan läkaren redan vid planering av medicineringen kontrollera Förbjudna substanser och metoder i idrotten tillsammans med idrottaren, dvs. kontrollera i KAMU-läkemedelssökningen (vad gäller receptbelagda och receptfria farmakologiska preparat som säljs i Finland) eller i WADA:s Förteckning över förbjudna substanser och metoder att det planerade läkemedlet inte är förbjudet i idrotten. Om det för sjukdomen i fråga inte finns ett alternativ som är godkänt i idrotten, eller om man av någon annan orsak är tvungen att använda ett förbjudet läkemedel eller en förbjuden metod för behandlingen av idrottarens sjukdom, kan behandlingsformen göras möjlig genom ett dispensförfarande.

Dispens kan beviljas för vilken behandlingsform som helst som upptas i WADA:s Förteckning över förbjudna substanser och metoder om vart och ett av följande villkor uppfylls:

 • Idrottaren har en diagnostiserad sjukdom som måste behandlas med en förbjuden substans eller metod.
 • Substansens användning som läkemedel förbättrar inte idrottarens prestation avsevärt jämfört med idrottarens vanliga hälsotillstånd.
 • Det finns inga andra motiverade medicinska behandlingsalternativ till användningen av den förbjudna substansen eller metoden.
 • Orsaken till att substansen eller metoden i fråga används är inte en följd av tidigare användning (som skett utan dispens) av en substans eller metod vars användning har varit förbjuden vid tidpunkten för användningen.

Idrottare på nationell nivå och nationella idrottsevenemang

Idrottare på nationell nivå ansöker om dispens hos FCEI. FCEI:s dispenskommitté består av expertläkare och kan på en idrottares skriftliga ansökan bevilja en tidsbegränsad dispens för användning av en förbjuden substans eller metod i enlighet med WADA:s Internationella standard för dispenser. Dispensbeslutet som fattas av FCEI:s dispenskommitté gäller idrottare och tävlingar på nationell nivå.

Den dispens som beviljas av FCEI:s dispenskommitté är i kraft på nationell nivå överallt i världen utan att andra nationella antidopingorganisationer behöver officiellt erkänna den.

Den grenspecifika nivådefinitionens inverkan på ansökan om dispens

Oavsett ålder ska de idrottare som omfattas av FCEI:s grenspecifika nivådefinition ansöka om nödvändig dispens i enlighet med den Internationella standarden för dispenser och FCEI:s anvisningar genom ett förhandsförfarande.

Idrottare som inte omfattas av FCEI:s grenspecifika nivådefinition behöver inte ansöka om dispens på förhand. Efter en eventuell dopingkontroll ska de emellertid ansöka om dispens retroaktivt för att påvisa att det för användningen av substanser eller metoder som är förbjudna i idrott funnits sådana medicinska grunder som krävs för beviljande av dispens.

Idrottare på internationell nivå och internationella idrottsevenemang

Det internationella specialidrottsförbundet ansvarar för dispensförfarandet för idrottare på internationell nivå och idrottare som deltar i internationella idrottsevenemang. Om det är frågan om stora idrottsevenemang kan arrangören ansvara för dispensförfarandet (t.ex Internationella Olympiska Kommittén). Anvisningarna som gäller idrottare på internationell nivå och idrottare som deltar i internationella tävlingar beskrivs i avsnittet Internationella dispensförfaranden.

Dispensmaskinen Erkka

Dispensmaskinen Erkka kan användas för att utreda om idrottaren måste ansöka om dispenserna på förhand eller retroaktivt. Dispensmaskinen hjälper också med att ta reda på om dispens ska ansökas hos FCEI eller det internationella specialidrottsförbundet.

Anvisningar till ansökning om dispens från FCEI

 • Kontrollera i KAMU-läkemedelssökningen om läkemedlet som ska användas är förbjudet eller tillåtet.
 • Ta reda på om du omfattas av FCEI:s grenspecifika nivådefinition eller om du ska ansöka om dispens via ditt internationella specialidrottsförbund.
 • Om du omfattas av FCEI:s grenspecifika nivådefinition ska du inte påbörja någon medicinering eller behandling som under alla tider är förbjuden inom idrotten (vid och utanför tävling) förrän den har beviljats dispens och använd inte heller någon sådan medicinering vars användning är förbjuden under tävlingens gång förrän den har beviljats dispens. Obs! Detta gäller inte vård av sjukdom vid nödsituationer som kräver akut behandling!
 • Utred först av din läkare om det finns ett godkänt alternativ till den förbjudna medicineringen eller behandlingsformen.
 • Skriv ut FCEI:s blankett för ansökan om dispens
 • Fyll gärna i ansökningsblanketten på engelska tillsammans med din läkare.
 • Ansökningsblanketten ska undertecknas av både läkaren och idrottaren, och vid behov även av idrottarens vårdnadshavare!
 • Bifoga patientjournaler som bekräftar diagnosen, inklusive
  • komplett sjukhistoria
  • resultat och bilder av utförda medicinska undersökningar
  • medicinska grunder för varför behandlingsformen är nödvändig
  • medicinska grunder för varför den förbjudna medicineringen eller behandlingsformen inte kan ersättas med ett alternativ som är godkänt i idrotten.
 • Ta en kopia på ansökan och dess bilagor innan du skickar iväg den!
 • Skicka ansökan inklusive bilagor till FCEI:
Nainen valmistautumassa uimahyppyyn

Ansökan om dispens från FCEI

Om behandlingen av idrottarens sjukdom kräver användning av ett läkemedel eller en metod som är förbjuden inom idrott kan man ansöka om dispens för behandlingen. FCEI:s dispenskommitté kan på en idrottares skriftliga ansökan bevilja en tidsbegränsad dispens att använda en förbjuden substans eller metod i enlighet med WADA:s Internationella standard för dispenser. Olika förfarandesätt gäller […]

Läs mera
Urheilija laittaa talkkia käsiinsä

FCEIs grenspecifika nivådefinition

SUEKin lajikohtainen tasomäärittely kertoo kunkin lajin kohdalla tason, jonka saavuttaneiden urheilijoiden tulee hakea tarvitsemansa erivapaudet SUEKilta etukäteismenettelyllä.

Läs mera
Maiden lippuja tuulessa

Internationella dispensförfaranden

Det internationella specialidrottsförbundet ansvarar för dispensförfarandet för idrottare på internationell nivå och idrottare som deltar i internationella idrottsevenemang. Idrottaren ska ta reda på vilka dispensförfaranden som gäller idrottaren hos sitt nationella eller internationella specialidrottsförbund och vid behov ansöka om dispens hos det internationella specialidrottsförbundet på förhand. Dispensbeslut beviljade av FCEI gäller idrottare och tävlingar på […]

Läs mera

Dispenskommittén

FCEI:s dispenskommitté kan på en idrottares skriftliga ansökan bevilja en tidsbegränsad dispens att använda en förbjuden substans och/eller metod i idrotten i enlighet med den internationella dispensstandard som bestyrkts av WADA. Dispenskommittén som tillsätts av FCEIs styrelse har fyra läkarmedlemmar. Medlemmar är bundna av sekretess. Dispenskommitténs sammansättning Harri Helajärvi(ordförande)Medicine doktor, specialistläkare i idrottsmedicin Olli J. […]

Läs mera