Europarådets konvention

Konventionen har som mål att skapa en trygg, säker och välkomnande miljö vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. Enligt den centrala tanken i konventionen kan tillhandahållandet av trygghet, säkerhet och service inte ses som separata delar, utan att varje del kan ha direkt inverkan på de andra två delarna. 

Andan i konventionen är att man från det tidigare tillvägagångssättet, som fokuserade på att avvärja våld, ska gå mot välkomnande och trygga matcher och tävlingsevenemang och samtidigt beakta god praxis vid utarbetandet av en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service.  

Alla aktörer samarbetar

Konventionen rekommenderar att alla offentliga och privata aktörer ska samarbeta för att idrottsevenemangen ska vara trygga och trevliga. Detta berör även lokala sammanslutningar samt åskådare och supportrar, eftersom händelser utanför en idrottsarena kan ha en direkt inverkan på händelser inne på arenan och vice versa. Många olika offentliga och privata organ och andra aktörer, inklusive åskådare, delar målsättningen att deras förenade insatser med all nödvändighet kommer att innefatta en rad sammanlänkade och överlappande åtgärder. Åtgärdernas överlappande karaktär förutsätter att de behöriga organen utvecklar effektiva internationella, nationella och lokala partnerskap i syfte att utarbeta och genomföra en integrerad och välavvägd flerpartsstrategi för trygghet, säkerhet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang.

Aktörerna och organen ska fästa vikt vid enskilda besökares berättigade förväntningar på att kunna gå på fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang utan rädsla för våldsamheter, att allmän ordning störs eller att straffbelagda handlingar begås. Fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang ska utgöra angenäma och välkomnande upplevelser för alla medborgare. Idrottsorganisationerna, liksom alla organ och aktörer som är involverade i anordnandet och genomförandet av fotbollsmatcher eller andra idrottsevenemang, måste värna om Europarådets grundvärderingar, såsom social sammanhållning, tolerans, respekt och icke-diskriminering.

Alla aktörer och organ bör vara medvetna om skillnader mellan staters konstitutioner, rättssystem, kulturer och historia, liksom mellan trygghets- och säkerhetsproblemens art och svårighetsgrad vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. I enlighet med legalitetsprincipen ska även behovet av att ta full hänsyn till nationell och internationell lagstiftning i frågor såsom dataskydd, återanpassning av straffade personer och mänskliga rättigheter beaktas till fullo. 

En stor mängd erfarenheter och god praxis i Europa har lett fram till utvecklingen av en ny integrerad partnerskapsstrategi för åskådares trygghet och säkerhet.