Styrelse

Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av FCEI och verkställandet av besluten från årsmötena. Styrelsen lämnar förslag till årsmötet om verksamhetsplanen och ekonomiplanen och övervakar deras genomförande under året. 

Styrelsen har till uppgift att särskilt:

  • bereda ärenden som ska behandlas på föreningens möten
  • verkställa beslut som fattas av föreningens möten
  • sköta om föreningens förvaltning, ekonomi och egendomsförvaltning
  • grunda behövliga bestående eller tillfälliga arbetsgrupper 
  • godkänna Finlands antidopingregelverk efter att ha hört idrottsorganisationerna
  • välja styrelsens vice ordförande samt ordförande och medlemmar till övriga organ
  • anta och avskeda föreningens generalsekreterare

Styrelsen har en ordförande som valts av höstmötet och sex till sju andra ordinarie medlemmar samt två ersättare som alltid har rätt att yttra sig och närvara vid styrelsens möten. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan föreslå två eller tre andra ordinarie medlemmar i styrelsen. Finlands Olympiska Kommitté rf, Finlands Paralympiska Kommitté rf och Finlands Idrottsläkareförening rf kan var och en föreslå en annan ordinarie medlem i styrelsen. Finlands Olympiska Kommittés och Finlands Paralympiska Kommittés idrottsutskott kan tillsammans föreslå en annan ordinarie medlem i styrelsen. Undervisnings- och kulturministeriet kan föreslå den första ersättaren, och Finlands Olympiska Kommitté rf och Finlands Paralympiska Kommitté rf tillsammans den andra ersättaren.

Styrelsens mandatperiod är två kalenderår. En styrelsemedlem får sitta i styrelsen högst fyra mandatperioder i följd. Minst 40 procent av styrelsemedlemmarna ska vara kvinnor och minst 40 procent män.

Sammansättningen av FCEI:s styrelse åren 2024–2025

Ordförande: Pia Ek

Vice ordförande: Niko Jakobsson

Medlemmar: Olavi Airaksinen, Laura Andersson, Jere Forsberg (idrottarledamot), Emma Immonen (idrottarledamot), Kirsti Laine-Hendolin, Tarja Loikkanen ja Juha Viertola.

Ersättare: Timo Hämäläinen och Ilmari Nalbantoglu.

Ersättarna har alltid rätt att yttra sig och närvara vid styrelsens möten.