Finlands idrotts integritet centrum rf har grundats

Finlands idrotts integritet centrum rf (FIIC), som grundades idag, ansvarar för att stärka idrottens etiska aspekter i Finland: centrumet ansvarar till exempel för antidopingverksamheten och för att förhindra manipulation av resultaten och läktarvåld vid idrottstävlingar. Finlands Antidopingkommitté ADK rf godkände idag vid ett extra sammanträde i generalförsamlingen stadgeändringarna, som innebär att ADK:s verksamhet utvidgas och att organisationen byter namn.

Finlands Antidopingkommitté ADK fortsätter som bifirma i den nya organisationen.

FIIC ansvarar i Finland för att för idrottens del i praktiken genomföra Europarådets konvention mot doping, Unescos internationella konvention mot doping, Europarådets konvention mot läktarvåld och Europarådets konvention mot manipulation av resultat inom idrott. Grundandet av FIIC är en uppföljning av arbetet inom den delegation för idrottsetiska frågor som undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen tillsatte 18.11.2015.

FIIC:s ordförande Pekka Ilmivalta konstaterar att det är med höga förväntningar som ADK tar emot de nya uppgifterna och organisationsförändringen. Genom att hanteringen av etiska frågor koncentreras och blir en del av den nya organisationens verksamhet blir antidopingverksamheten ännu effektivare, till exempel när det gäller de utredningstekniska metoderna eftersom samarbetet med myndigheterna utvecklas. Grundandet av FIIC förstärker hanteringen av etiska frågor inom idrotten och betonar alla finländska idrottsaktörers eget ansvar för ett rent spel.

? Vi fokuserar på att snabbt införa de nya funktionerna och på att utforma en strategi. Vårt första steg är att stärka vår kompetens, och vi söker nu en generalsekreterare för den nya organisationen. ADK:s långvariga generalsekreterare Pirjo Ruutu har gjort en fin nationell och internationell karriär inom antidopingverksamheten och även fått internationellt erkännande för sitt aktiva bidrag på området. Detta är en naturlig tidpunkt att lämna vidare stafettpinnen för den etiska idrotten. Ruutu introducerar den nya generalsekreteraren i arbetet, varefter hon fortsätter med specialuppdrag och till exempel sköter internationella förtroendeuppdrag tills hon går i pension år 2017, förklarar Ilmivalta.

FIIC är en allmännyttig sammanslutning, vars verksamhet omfattar idrottens etiska aspekter i Finland och internationellt samarbete. Vid sidan av antidopingverksamheten och förhindrandet av manipulation av resultaten och läktarvåld vid idrottstävlingar, kan även andra frågor som rör den etiska idrotten bli aktuella i framtiden. FIIC finansieras genom tipsmedel från undervisnings- och kulturministeriet och även med medel från andra samarbetspartner. FIIC har fem medlemmar: Finlands Olympiska Kommitté rf, Finlands Paralympiska Kommitté rf, Finlands Idrottsläkareförening rf, Finlands Idrott rf Valo samt finska staten, som företräds av undervisnings- och kulturministeriet.
 

Ytterligare information:

Pekka Ilmivalta
FIIC – ordförande
tfn 050 596 7906