De viktigaste ändringarna i WADA:s Förteckning över förbjudna substanser och metoder för 2022

Den viktigaste ändringen i Världsantidopingbyrån WADA:s Förteckning över förbjudna substanser och metoder som träder i kraft i början av 2022 gäller glukokortikoider, dvs. kortisonpreparat, som är förbjudna vid tävling. WADA har också fastställt karenstider för kortisonpreparaten och publicerat riktlinjer för ansökan om dispens för dessa preparat. Dessutom ändras den tillåtna dosen av inhalerat salbutamol som används till exempel som astmamedicin.

Tidigare har glukokortikoider dvs. kortisonpreparat varit förbjudna vid tävling när läkemedlet har administrerats oralt, rektalt eller som intravenös och intramuskulär injektion. Från början av 2022 kommer glukokortikoider fortsättningsvis att vara förbjudna vid tävling då de administreras oralt (även på munnens slemhinnor) eller rektalt. Till skillnad från tidigare är alla glukortikoidinjektioner (inklusive lokala injektioner) förbjudna vid tävling, oavsett injektionsställe. I Förteckningen över förbjudna substanser och metoder hör kortisonpreparat till gruppen S9.

Glukokortikoidernas karenstider

WADA har definierat karenstiderna för glukokortikoider enligt administreringssättet och det verksamma ämnet när de används i den dos som rekommenderas av tillverkaren. WADA har inte fastställt någon karenstid för rektal administration. FCEI uppskattar att karenstiden för rektal administration är densamma som för oral administration.

Karenstiderna är som följer:

Glukokortikoidernas nya karenstider från och med 1.1.2022.

När behöver en idrottare dispens för glukokortikoider?

Om idrottaren medicineras med glukokortikoider under tävlingstiden ska hen ha en giltig dispens för förbjuden glukokortikoidmedicinering. Tävlingstiden börjar på kvällen före tävlingen kl. 23:59 om inget annat definierats.

Om medicineringen har avslutats före tävlingen men under karenstiden kan halten av det förbjudna läkemedlet överstiga tröskelvärdet för rapportering i ett dopingprov under tävlingen. Om läkaren har gett eller ordinerat en förbjuden glukokortikoid och den har använts endast utanför tävling till exempel under karenstiden, kan idrottaren enligt den Internationella standarden för dispenser ansöka om dispens retroaktivt efter positivt dopingkontrollresultat. Villkor har fastställts för beviljande av dispens, och även beslut om dispens som beviljas retroaktivt fattas utifrån dessa villkor. Därför är det bra att säkerställa på förhand att de medicinska villkoren för att bevilja dispens uppfylls. Idrottaren ska ha patientjournaler tillgängliga om hen måste ansöka om dispens retroaktivt efter ett positivt dopingprov.

När glukokortikoider används före karenstiden är det mycket osannolikt att glukokortikoidhalten i dopingprovet överstiger laboratoriets tröskelvärde för rapportering. I detta fall kan idrottaren ansöka om retroaktiv dispens om villkoren i den Internationella standarden för dispenser uppfylls.

Diagrammet nedan visar när idrottaren ska ansöka om dispens på förhand och när det är möjligt att ansöka om dispens retroaktivt för glukokortikoider som är förbjudna vid tävling. Om glukokortikoider har använts utanför tävling under karenstiden ska man även då säkerställa på förhand att de medicinska villkoren för att bevilja dispens uppfylls.

När ska man ansöka dispens för en förbjuden glukokortikoid?

Luftrörsvidgande astmaläkemedel, dvs. β2-agonister

Det sker en ändring i luftrörsvidgande astmaläkemedel dvs. β2-agonister (grupp S3) vad gäller den högsta tillåtna dosen av salbutamol som tas som inhalation. Från början av 2022 är den högsta tillåtna dosen av inhalerat salbutamol 600 mikrogram under åtta (8) timmar. Tidigare var den högsta tillåtna dosen 800 mikrogram under 12 timmar. Den högsta dygnsdosen förblir densamma som 2021, dvs. 1 600 mikrogram.

Övriga ändringar

Det finns inga nya förbjudna substansgrupper i Förteckningen över förbjudna substanser och metoder. Nya exempelsubstanser läggs till i följande grupper:

Läkemedel utan försäljningstillstånd, S0:

  • BPC-157

Substanser med anabol effekt, S1:

  • osilodrostatt

Peptidhormoner, tillväxtfaktorer, motsvarande substanser och mimetika, S2:

  • lonapegsomatropin
  • somapacitan
  • somatrogon

Stimulantia, S6:

  • 4-fluormetylfenidat
  • etylfenidat
  • hydrafinil
  • metylnaftidat