Verksamhet

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf stärker en etiskt hållbar idrottskultur tillsammans med andra aktörer. FCEI:s uppgifter är antidopingverksamhet, bekämpning av tävlingsmanipulation samt främjande av publiksäkerhet och -trivsel. FCEI arbetar kompromisslöst för fair play och ren idrott. Tillförlitligt, rättvist och tillsammans. Vinn rättvist!

Mål

Idrotten i Finland fungerar rättvist och etiskt: Alla idrottsorganisationer har etiska program som styr verksamheten och som uppdateras. Programmen fungerar som exempel inom den internationella idrottsrörelsen och på andra sektorer i samhället i Finland.

Uppgifter

Etisk verksamhet

Målet är att gå mot en etiskt hållbar motions- och idrottskultur med hjälp av expertis, samarbete och informationsbaserad ledning

FCEI främjar etisk verksamhet inom idrotten genom informationsbaserad ledning och aktiv samhällspåverkan. Forskning är ett centralt medel för att uppnå målen. Det väsentliga är att identifiera behoven av information om olika fenomen samt att producera och sprida ny information som tar hänsyn till de behandlade fenomenens betydelse för samhället och till intressentgruppernas informationsbehov.

FCEI producerar eller initierar utredningar och undersökningar, producerar utifrån dem information som hela idrottsgemenskapen och samhällsaktörer kan använda som grund för sina beslut. FCEI tar också ställning till olika frågor och stimulerar den etiska debatten.

Antidopingverksamhet

Målet är ren idrott

Dopingövervakningen är det första och enda delområdet i det etiska arbetet inom idrotten som har ett godkänt globalt regelverk. Idrottssektorn övervakar själv att detta regelverk iakttas. FCEI ansvarar för dopingövervakningen i Finland. Vid dopingövervakningen och behandlingen av dispenser iakttas antidopingregelverket, internationella standarder och tekniska dokument. Dopingövervakningen gäller alla som medverkar i den organiserade idrotten.

Bekämpning av tävlingsmanipulation

Målet är att upptäcka, bekämpa och straffa

FCEI försvarar idrottsreglerna och principerna för rättvist spel samt ansvarar för sin del för att statsfördraget om bekämpning av tävlingsmanipulation verkställs i Finland. FCEI hjälper myndigheterna att bekämpa brottslighet i anslutning till tävlingsmanipulation. Indirekt försvarar FCEI:s verksamhet också ärlig och laglig verksamhet inom idrottsvadslagning.

Målet med verksamheten är att aktörerna inom idrotten är medvetna om hotet om tävlingsmanipulation och om de olika sätten att bekämpa manipulation. Försök till manipulation upptäcks, bekämpas och straffas. Effektiva åtgärder vidtas för att minska möjligheterna till brottslighet inom internationell idrottsvadslagning i Finland. Tävlingsmanipulation hör inte samman med idrott.

Läktarsäkerhet och -trivsel

Målet är att skapa en positiv supporterkultur

FCEI främjar i samarbete med myndigheterna verkställandet av statsfördraget om läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland.

FCEI har som mål att skapa en gemensam front för idrottsrörelsen och myndigheterna i syfte att utveckla läktartrivseln och en positiv supporterkultur, förbättra de rådande omständigheterna och förhindra person- och egendomsskador på idrottsplatsernas läktare.

Utbildning

Målet är beredskap för etiska och rättvisa val

Genom utbildningar ökar FCEI kompetensen i idrottsetiska frågor och ser till att aktuell information når såväl idrottare som andra viktiga målgrupper. FCEI erbjuder ett brett utbud av utbildningar för olika målgrupper. Utbildningar i etisk verksamhet utvecklas kring de teman om vilka FCEI producerar forskningsbaserad information.

Undersökning

Målet är att höja nivån på de undersökningar som görs inom idrotten och att utveckla verksamheten

Effektiv användning samt systematisk och långsiktig utveckling av undersökningsmetoderna. Inom undersökning har FCEI ett nära samarbete med myndigheter och andra aktörer både nationellt och internationellt.

FCEI använder effektivt olika undersökningsmetoder för att sköta om sina uppgifter. FCEI undersöker olika fall antingen på uppdrag av olika intressentgrupperna eller utgående från anmälan.

Forskningsverksamhet

Målet är att utveckla och utvärdera FCEI:s egen verksamhet och utveckla en etiskt hållbar motions- och idrottskultur genom informationsbaserad ledning

FCEI producerar information som stöd för etiska beslut inom motion och idrott. Organisationen utvecklar sin egen verksamhet och mäter dess framgång. Dessutom producerar FCEI information som behövs för extern rapportering.

Påverkan

Målet är att förstärka en uppmuntrande idrottskultur tillsammans med olika aktörer i samhället

FCEI förmedlar forskningsbaserad information om idrottskulturen och anknytande fenomen som kan användas som underlag vid val och beslut. Tillsammans med andra idrottsaktörer arbetar FCEI för en stark och etiskt hållbar idrottskultur som påverkar såväl idrottens anseende och finansiering som lagstiftningen.

Kommunikation

Målet är att öka uppskattningen för idrotten och att lyfta fram utmaningar lösningsinriktat

FCEI:s kommunikation främjar en etiskt hållbar idrottskultur utifrån riktig och forskningsbaserad information. Som en aktiv aktör ingriper FCEI också i missförhållanden inom idrotten och spanar efter lösningar på dem tillsammans med andra aktörer. Vi påverkar både idrottens och idrottsaktörernas anseende på ett positivt sätt.

Medlemmar och finansiering

FCEI är ett allmännyttigt samfund som i huvudsak får sin finansiering genom tipsvinstmedel som undervisnings- och kulturministeriet beviljar. FCEI har fyra medlemmar:

  • Finlands Olympiska Kommitté rf,
  • Finlands Paralympiska Kommitté rf,
  • Suomen Urheilulääkäriyhdistys – Finlands Idrottsläkareförening rf,
  • finska staten, som företräds av undervisnings- och kulturministeriet.

Alla har rätt till en jämlik och trygg idrottskultur. Den här rättigheten kan tryggas genom aktivt samarbete både inom idrotten och i andra sektorer i samhället. FCEI arbetar aktivt för att detta mål ska kunna uppnås och inbjuder också de övriga aktörerna att delta i samarbetet. 

Teemu Japisson

Teemu Japisson

Generalsekreterare

tfn: 0400 878 949

e-post: teemu.japisson@suek.fi