UNESCO

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO bidrar till att bygga fred, minskad fattigdom, hållbar utveckling och dialog mellan kulturer genom att främja samarbetet mellan folk med hjälp av uppfostran, vetenskap, kultur och kommunikation. Målet för UNESCO:s internationella konvention mot doping är att främja kampen mot doping och förebygga användningen av doping.

UNESCO:s globala, multilaterala konvention mot doping trädde i kraft år 2007.

Genomförande av UNESCO:s konvention mot doping

De stater som godkänt UNESCO:s konvention mot doping förbinder sig till principerna i Världsantidopingkoden som utarbetats av WADA samt att stödja WADA:s verksamhet. Staterna förbinder sig att arrangera antidopingverksamhet i sitt eget land. Iakttagandet av konventionen följs upp genom rapportering från medlemsstaterna.

UNESCO finansierar även antidopingprojekt.

Ratificering av UNESCO:s konvention mot doping i Finland

Finlands riksdag godkände UNESCO:s konvention mot doping 4.12.2006. Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen trädde i kraft 1.2.2007.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi