Testningspoolen

Testningspoolen avser en grupp elitidrottsutövare som utses av antidopingorganisationen och som är en särskild målgrupp för dopingkontroller och är skyldig att anmäla sina vistelseuppgifter. Syftet med poolen är att säkerställa att antidopingorganisationen hålls à jour med de utsedda idrottsutövarnas kontaktuppgifter och vistelseorter. Därigenom är det möjligt att utföra effektiva och tidsmässigt rätt insatta dopingkontroller utan förhandsanmälan.

FCEI:s testningspoolsystem baserar sig på Finlands antidopingregelverk som följer Världsantidopingkoden och Världsantidopingbyrån WADA:s Internationella testnings- och utredningsstandard.

En idrottare kan utses till en testningspool av FCEI och/eller sitt internationella specialidrottsförbund. Ifall idrottaren har utsetts till testningspoolen av båda ovan nämnda parter, kommer organisationerna sinsemellan överens om vilken part som primärt administrerar informationen. För närvarande administrerar de internationella specialidrottsförbunden informationen för de idrottare som ingår i både FCEI:s och det internationella specialidrottsförbundets testningspooler.

Testningspoolsystemet i Finland

I Finland finns en registrerad testningspool RTP för individuella idrottare och en så kallad lagpool för lagsporter.

I FCEI:s registrerade testningspool (RTP) ingår idrottare som hör till internationella specialidrottsförbunds registrerade testningspooler, idrottare på internationell elitnivå samt idrottare som är avstängda från idrotten. I FCEI:s registrerade testningspool kan det också ingå idrottare som man vill rikta kontroller mot samt idrottare som får stöd av Olympiska Kommittén eller undervisnings- och kulturministeriet.

Bland lagsporterna väljer FCEI ut vissa landslag och lag i de högsta serienivåerna. Endast vistelseuppgifterna för hela laget inhämtas, inte individuella uppgifter. Vistelserapporteringen för lag sköts av en kontaktperson som i landslag utses av specialidrottsförbundet och i ligalag av idrottsföreningen.

Urval för testningspoolen

De nationella antidopingorganisationerna (i Finland FCEI) och de internationella specialidrottsförbunden utfärdar de kriterier enligt vilka idrottare tas ut till testningspoolerna. FCEI  underrättar alltid idrottarna skriftligt om att de ingår i en testningspool samt om vilka skyldigheter detta medför och vilka följder försummelser kan ha.

De nationella idrottsorganisationerna är skyldiga att samarbeta med FCEI när det gäller att bygga upp och upprätthålla FCEI:s testningspooler samt informera idrottarna. De ska meddela FCEI om de idrottare som uppfyller kriterierna för idrottare i testningspoolen samt deras kontaktuppgifter. FCEI ser över och uppdaterar testningspoolerna regelbundet. FCEI har rätt att besluta om vilka idrottare som utses till poolerna. FCEI har även rätt att överföra åtaganden som gäller testningspoolerna till ett nationellt specialidrottsförbund i enlighet med den gällande internationella kontrollstandarden.

Bestämmelser om vistelserapportering

Idrottare som har utsetts till ett internationellt specialidrottsförbunds eller en nationell antidopingorganisations testningspool ska lämna aktuell och noggrann kontakt- och vistelseinformation.

Vistelseuppgifterna ska meddelas FCEI på förhand för varje dag i varje kvartal enligt följande:

Period I 1.1–31.3: anmälan senast 15.12.
Period II 1.4–30.6: anmälan senast 15.3.
Period III 1.7–30.9: anmälan senast 15.6.
Period IV 1.10–31.12: anmälan senast 15.9.

Anmälan bör innehålla följande uppgifter:

Postadress
Idrottaren ska ange en postadress som hans eller hennes antidopingorganisation kan använda för officiell skriftlig kommunikation, ifall idrottaren inte följer bestämmelserna om vistelserapportering. Adressen kan vara idrottarens hemadress eller annan adress. Adressen ska vara sådan att idrottaren omedelbart får vetskap om den post som anländer till adressen. Alla meddelanden som skickas till adressen i fråga anses levererade senast fem dagar från att de skickats. Om idrottaren reser regelbundet, lönar det sig att uppge adressen till en person som kan ta emot posten och informera idrottaren om den. En sådan person kan vara till exempel idrottarens representant eller familjemedlem. Idrottaren kan ibland vara tvungen att uppdatera adressen.

Inkvarteringsadress
Då idrottaren uppger sin fullständiga inkvarteringsadress, får antidopingorganisationen en tydlig bild av var idrottaren befinner sig i slutet av dagen i fråga och i början av nästa dag. Då idrottaren anger dessa uppgifter för kvartalets varje dag, behöver han eller hon inte rapportera varje timme natt och dag.

Om idrottaren inte är säker på var han eller hon befinner sig en viss dag under kvartalet, bör han eller hon ge sin bästa uppskattning och uppdatera den då planerna slås fast eller ändras.

Tävling
Genom att lämna uppgifter om tävlingsschemat kan idrottaren hjälpa sin antidopingorganisation att planera effektiva kontroller utanför tävling. Dessutom kan antidopingorganisationerna (till exempel den nationella antidopingorganisationen och det internationella specialidrottsförbundet) bättre koordinera sina kontrollprogram, vilket minskar icke-ändamålsenlig upprepning av kontroller.

Idrottaren bör uppge namn och adress för varje tävlingsställe under kvartalet, samt det eller de datum som han eller hon deltar i en tävling. Ifall idrottaren inte har några tävlingar under kvartalet i fråga, bör detta uppges och anledningen för avsaknaden av tävlingar bör registreras.

Regelbunden verksamhet
En verksamhet är "regelbunden" endast om den utförs som en del av en regelbunden tidtabell eller verksamhet. Om idrottaren till exempel tränar varje fredag mellan kl. 8.00 och 10.00 på en viss plats, är det fråga om regelbunden verksamhet, som ska anmälas i vistelserapporteringen. Om träningsplatsen däremot varierar från en vecka till en annan på grund av väder eller annan orsak, behöver man inte uppge detta som en regelbunden verksamhet.

Om idrottaren gör en avvikelse av engångskaraktär från sina tidtabeller (på grund av väder, sjukdom eller annan orsak), behöver man inte uppdatera vistelseinformationen enligt detta. Om den regelbundna rutinen ändå ändras, ska idrottaren uppdatera den regelbundna aktiviteten som anmälts i vistelseinformationen på motsvarande sätt.

Idrottaren bör uppge namn och adress för varje plats där han eller hon tränar, arbetar eller utför annan regelbunden verksamhet under kvartalet. Idrottaren bör också uppge de normala tidpunkterna för dessa regelbundna verksamheter. Ifall idrottaren inte har någon regelbunden verksamhet under detta kvartal, bör detta anmälas och en orsak för att regelbunden verksamhet inte finns bör anges.

En 60 minuters period på ett visst ställe
Vid antidopingorganisationen inser man att det inte är realistiskt att kräva att idrottare ska anmäla sin vistelseinformation för varje timme under dygnet och anta att inga ändringar sker i uppgifterna. Därför är 60-minutersperioden den enda tidpunkten under dygnet då idrottaren har fullständigt ansvar för sin vistelseort och följderna är allvarliga om man inte kan nå honom för kontroll vid denna tidpunkt. 60-minutersperioden säkerställer också att idrottaren absolut kan nås för en kontroll vid en viss tidpunkt på en viss plats varje dag.

Idrottaren ska för varje dag under kvartalet fastställa en 60-minutersperiod mellan kl. 5.00 och 23.00, då han eller hon kan nås för kontroll på ett visst ställe. För att idrottaren inte ska få en oavsiktlig "onåbar för kontroll"-anmärkning, rekommenderar man att välja 60-minutersperioden så att tidpunkten och platsen för perioden är en del av idrottarens regelbundna rutin som inte vanligtvis ändras (till exempel tidpunkt och plats för då man vaknar på morgonen eller för träning).

Om idrottarens planer ändras och han eller hon inte längre kan nås på platsen vid den tidpunkt som anmälts på platsen i fråga, ska informationen uppdateras med en ny tidsperiod och/eller plats innan den ursprungliga perioden träder i kraft. Trots att idrottaren inte har skyldighet att berätta om var han eller hon befinner sig varje timme under dygnet, ska dopingkontrollanten kunna nå idrottaren under denna 60-minutersperiod på den plats han eller hon har anmält. I övrigt fall kan idrottaren få en anmärkning om att man inte har kunnat nå honom eller henne för kontroll.

Resor
Då idrottaren är på resa, kan situationer uppstå då det är besvärligt att meddela vistelseinformationen på det krävda sättet. Ifall idrottaren på grund av lång resetid inte kan anmäla den dagliga 60-minutersperioden på en viss plats eller sin inkvarteringsplats, bör han eller hon anmäla uppgifterna på det sätt som anvisas i ADAMS-systemet.

Uppdatering av kontakt- och vistelseinformation

Om idrottaren inte exakt känner till sin vistelseinformation för följande kvartal då informationen lämnas, bör informationen uppdateras på bästa möjliga sätt. Man kan och ska uppdatera vistelseinformationen allt efter som den fastställs eller ändras. Idrottaren ska se till att uppgifterna alltid är uppdaterade och korrekta. Ändringar kan göras också för innevarande dag, men 60-minutersperioden kan inte flyttas efter att perioden har börjat.

Rapportering av kontakt- och vistelseinformation

För att anmäla informationen används ADAMS-systemet som upprätthålls av WADA. Idrottaren får inloggningsuppgifter till systemet antingen av sitt internationella specialidrottsförbund eller av FCEI då han eller hon införs i testningspoolen. ADAMS-systemet fungerar också på finska och man har utarbetat finskspråkiga instruktioner för systemet.

Personligt ansvar

Idrottaren kan be sin tränare eller representant att hjälpa till att uppfylla skyldigheterna gällande vistelseinformation. Idrottaren måste dock observera att han eller hon själv har ansvar för all information som uppges och för eventuella försummelser gällande uppfyllande av kraven i antidopingregelverket. Precis som vid övriga eventuella dopingförseelser kan idrottaren inte vädja till att han eller hon har befullmäktigat en annan person att sköta om ärendet för honom eller henne och inte har ansvar för dennes försummelser.

Sekretess

Vistelseinformationen som idrottaren levererar behandlas konfidentiellt. ADK har rätt att överlåta vistelseinformationen för idrottare som ingår i dess testningspool till Världsantidopingbyrån WADA och övriga behöriga antidopingorganisationer enligt bestämmelserna i Finlands antidopingregelverk. Vistelseinformationen används enligt antidopingregelverket för planering, koordination och genomförande av kontroller. Idrottaren bör vara medveten om att vilken som helst antidopingorganisation som har nödvändig behörighet baserat på Världsantidopingkoden, kan kontrollera honom eller henne utanför tävling när och var som helst.

Följderna av försummelser

Det är ytterst viktigt att idrottaren ser till att vistelseinformationen anges i tid och enligt anvisning, och att informationen som anmäls är korrekt. Underlåtelse att anmäla vistelseinformation utan godtagbar orsak anses vara en försummelse av bestämmelserna om vistelserapportering enligt antidopingregelverket. Informationen bör alltså uppdateras genast då planerna ändras eller preciseras.

Om en idrottare inte kan nås på den plats som har anmälts under 60-minutersperioden utan godtagbar orsak, anses idrottaren vara onåbar för kontroll enligt antidopingregelverket. Då idrottaren gjort sig skyldig till tre försummelser av vistelserapportering (dvs. försummelse av anmälningsplikt och/eller onåbarhet för kontroll) under 12 månader, tolkas detta som en dopingförseelse enligt antidopingregelverket. Påföljden som utdöms för detta är avstängning från idrotten i minst 24–12 månader (första förseelsen) eller längre tid (andra eller flera förseelser).

Idrottaren får alltid ett skriftligt meddelande om skedda försummelser av vistelserapportering. Idrottaren har också alltid möjlighet att ge en skriftlig utredning över det skedda.

Upphörande av vistelserapporteringsskyldighet

Ifall idrottaren avlägsnas från den registrerade testningspoolen, skickar FCEI idrottaren ett skriftligt meddelande om avslutad rapporteringsskyldighet.

Då en idrottare som hör till den registrerade testningspoolen slutar med tävlingsidrott, ska detta anmälas skriftligt till FCEI. Då avlägsnar FCEI idrottaren från poolen och rapporteringsskyldigheten avslutas. FCEI bekräftar avlägsnandet från testningspoolen skriftligt.

Idrottare som ingår i det internationella specialidrottsförbundets testningspool ska anmäla skriftligt om att de avslutat sin idrottskarriär också till sitt internationella specialidrottsförbund.

Ifall idrottaren senare beslutar återvända till toppidrotten, ska han anmäla om detta till FCEI senast sex månader före den första tävlingen. Vid behov återinför FCEI idrottaren i testningspoolen och att omfattas av vistelserapporteringsskyldigheten.

FCEI uppdaterar sina testningspooler regelbundet. FCEI har rätt att avlägsna idrottare från testningspoolen vid den tidpunkt man anser lämplig. En idrottare som avlägsnats från testningspoolen får alltid ett skriftligt meddelande om att rapporteringsskyldigheten upphör. Ifall FCEI återinför idrottaren i testningspoolen, meddelas detta skriftligt till idrottaren.

Katja Huotari

Katja Huotari

Kontrollchef

tfn: 040 843 3897

e-post: katja.huotari@suek.fi

Petri Koskela

Petri Koskela

Kontrollkoordinator

tfn: 040 0808 442

e-post: petri.koskela@suek.fi

Anna Rantanen

Anna Rantanen

Kontrollkoordinator

tfn: 050 353 0308

e-post: anna.rantanen@antidoping.fi

Janne Väre

Janne Väre

Kontrollkoordinator

tfn: 040 509 1377

e-post: janne.vare@suek.fi