Internationellt dispensförfarande

Det internationella specialidrottsförbundet ansvarar för dispensförfarandet för idrottare på internationell nivå och idrottare som deltar i internationella idrottsevenemang. Idrottaren ska ta reda på vilka dispensförfaranden som gäller honom eller henne hos sitt nationella eller internationella specialidrottsförbund och vid behov ansöka om dispens hos det internationella specialidrottsförbundet. Dispensbeslut beviljade av FCEI gäller endast idrottare och tävlingar på nationell nivå i Finland och gäller inte automatiskt i internationella tävlingar om de inte erkänts av det internationella specialidrottsförbundet.

Idrottare som ingår i den registrerade testningspoolen för sitt internationella specialidrottsförbund eller idrottare som deltar i internationella idrottsevenemang som är underställda deras internationella specialidrottsförbund, måste oberoende av ålder och nivå ansöka om dispens på förhand i enlighet med den internationella dispensstandarden och det internationella specialidrottsförbundets regler. Idrottaren måste utreda de specifika förfaranden som gäller dispens hos sitt nationella eller internationella specialidrottsförbund i god tid innan dispensen behövs. De internationella specialidrottsförbunden har ofta sina egna blanketter för ansökan om dispens. Dessa fylls i på engelska och till dem bifogas erforderliga läkarintyg översatta till engelska.

Det internationella specialidrottsförbundet meddelar genast om de beslut det fattat gällande dispens både till idrottaren och dennes nationella antidopingorganisation (i Finland FCEI). Om FCEI anser att grunderna för beviljande av dispens inte uppfyller de krav som ställs på detta i den internationella dispensstandarden, kan FCEI låta dispensbeslutet bedömas av WADA inom 21 dagar från att FCEI mottagit meddelandet. I annat fall börjar den dispens som beviljats av det internationella specialidrottsförbundet även gälla för tävlingar på nationell nivå.

Förfaranden för erkännande av dispens som beviljats av FCEI i de internationella specialidrottsförbunden

Dispensbeslut beviljade av FCEI gäller idrottare och tävlingar på nationell nivå i Finland och gäller inte automatiskt i internationella tävlingar om de inte erkänts av det internationella specialidrottsförbundet.

En idrottare som tidigare endast tävlat på nationell nivå, och som redan har en giltig dispens från FCEI, måste när han eller hon börjar tävla på internationell nivå, eller har för avsikt att tävla i internationella tävlingar, ansöka om erkännande av den dispens som beviljats av FCEI hos sitt internationella specialidrottsförbund.

Idrottaren måste utreda om det internationella specialidrottsförbundet automatiskt erkänner FCEIs dispens eller om det internationella specialidrottsförbundet först måste tillställas dispensen (inklusive ansökan och vid behov bilagor som översatts till engelska) för bedömning.

Om dispensen från FCEI uppfyller de villkor som definierats i den internationella dispensstandarden, måste det internationella specialidrottsförbundet erkänna dispensen även för tävlingar på internationell nivå. Om det internationella specialidrottsförbundet emellertid anser att kraven i fråga inte uppfylls och därför inte erkänner dispensen, måste förbundet genast meddela både idrottaren och FCEI därom och beskriva orsaken till att dispensen inte erkänts.

Idrottaren och/eller FCEI har efter meddelandet 21 dagar tid på sig att låta WADA bedöma frågan. I en dylik situation hålls dispensen i kraft för nationella tävlingar och testning utom tävlingar, tills WADA har gett sitt utlåtande i ärendet. Om frågan inte lämnas till WADA för bedömning inom tidsfristen i fråga, gäller dispensen efter tidsfristen inte längre varken på nationell eller internationell nivå.

Ändringssökande för dispensbeslut som fattats av det internationella specialidrottsförbundet

Idrottaren kan ansöka om ändring av ett negativt dispensbeslut från det internationella specialidrottsförbundet genom att lämna det till WADA för bedömning och/eller genom att överklaga till Idrottens internationella skiljedomstol (CAS).