Historia och årsberättelser

Den internationella dopingövervakningen startade år 1928. Den första antidopingorganisationen i Finland grundades år 1984. Efter olika skeden utökades den nationella antidopingorganisationens verksamhet. Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf inledde sin verksamhet 2016.

Den internationella dopingövervakningen började år 1928, då Internationella friidrottsförbundet IAAF utarbetade en förteckning över förbjudna medel som ökar prestationsförmågan. Snart följde andra internationella specialidrottsförbund IAAF:s exempel. Internationella Olympiska Kommittén utarbetade en förteckning över förbjudna substanser första gången år 1968.

Antidopingverksamheten inleds i Finland

I Finland uppgjordes de första nationella bestämmelserna gällande användning av dopingmedel på 1980-talet. Antidopingverksamheten i vårt land skärptes i och med friidrotts-VM år 1983. Internationella Olympiska Kommittén godkände det första laboratoriet för dopingkontroller i Finland.

År 1984 grundades Nationella Dopingkommittén i Finland. År 1990 övergick dopingövervakningen till Finlands Antidopingkommitté som verkade vid Föreningen för främjande av idrottsmedicin och fysisk testning (Liikuntalääketieteen ja testaustoiminnan edistämisyhdistys Liite ry). Samma år ratificerade Finland Europarådets konvention mot doping.

Världsantidopingbyrån WADA grundades 1999. WADA:s uppgift var att ansvara för ackreditering av laboratorier för dopingkontroll, och inom WADA utarbetades och godkändes även Världsantidopingkoden (godkändes för första gången 2007), på vilken även Finlands antidopingregelverk baseras.

ADK grundas

Man ville utveckla dopingövervakningen på ett kraftfullt sätt efter skid-VM år 2001, efter att en mängd finländare ertappades för att ha använt dopingmedel. Man beslutade att grunda en ny, självständig organisation som finansieras genom tipsmedel från undervisnings- och kulturministeriet. Finlands Antidopingkommitté ADK rf:s konstituerande möte hölls 8.11.2001.

Utvecklingen i ADK:s verksamhet kan studeras i föreningens årsberättelser.

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf inleder sin verksamhet

De etiska frågorna steg allt oftare fram. UKM inledde omfattande utredningar om hur man i praktiken ska uppfylla de nya statsavtalen inom idrotten: Till exempel utförde minister Lauri Tarasti 2014 en utredning för UKM om administrationen av idrottens etiska frågor i Finland. Planeringen fortsatte på UKM och undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen tillsatte 18 november 2015 delegationen för idrottsetiska frågor. Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf grundades 28 januari 2016. Finlands Antidopingkommitté ADK fortsätter som bifirma i den nya organisationen.

FCEI:s uppgift är att stärka en etiskt hållbar idrottskultur tillsammans med andra aktörer. FCEI ansvarar för antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation och för verkställandet av statsavtalen om läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland. FCEI ansvarar i Finland för att för idrottens del i praktiken verkställa Europarådets konvention mot doping, Unescos internationella konvention mot doping, Europarådets konvention om läktarvåld och -trivsel samt Europarådets konvention mot manipulation av resultat inom idrott i Finland.

FCEI är en allmännyttig sammanslutning, vars verksamhet omfattar idrottens etiska aspekter i Finland och internationellt samarbete. FCEI finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. FCEI har fyra medlemmar: Finlands Olympiska Kommitté rf, Finlands Paralympiska Kommitté rf, Finlands Idrottsläkareförening rf samt finska staten, som företräds av undervisnings- och kulturministeriet.