Handläggning av dopingkontrollresultat

FCEI handlägger dopingkontrollresultaten pålitligt och opartiskt i enlighet med nationella och internationella standarder. FCEI ansvarar för handläggningen av resultaten från tester som ingår i det nationella kontrollprogrammet. Det laboratorium som analyserat dopingproverna meddelar resultaten av alla analyserade prover till FCEI på ett tillförlitligt och konfidentiellt sätt.

FCEI följer nedanstående förfaranden vid behandlingen av resultaten:

  • Negativa dopingkontrollresultat
  • Positiva och avvikande dopingkontrollresultat
  • Eventuell annan dopingförseelse
  • Handläggning av försummelse av bestämmelserna om vistelserapportering
  • Undersökning av avvikande resultat i idrottarens biologiska pass samt positiva resultat
  • Tillfällig avstängning från idrotten
  • Givande av utredning och begäran att bli hörd
  • Analys av B-provet

Negativa dopingkontrollresultat

FCEI klarlägger utgående från dopingkontrolldokumentationen och laboratoriets analysrapporter identiteten av de idrottsutövare som lämnat ett negativt dopingprov. FCEI informerar om negativa prover vid behov till vederbörande instanser i enlighet med antidopingregelverken. Idrottaren informeras vanligen inte separat om negativa provresultat.

Positiva dopingkontrollresultat

När en idrottares dopingkontrollresultat (A-prov) är positivt, utreder FCEI om idrottaren har en gällande dispens för medicinsk användning av den substans som gett upphov till det positiva resultatet, eller om en sådan dispens kan beviljas honom eller henne i efterskott i enlighet med Finlands antidopingregelverk och den Internationella dispensstandarden. FCEI utreder även om man har avvikit från den Internationella dopingkontroll- och utredningsstandarden eller den Internationella laboratoriestandarden när dopingkontrollen utförts så att detta hade kunnat ge upphov till ett positivt kontrollresultat. Om idrottaren har en gällande dispens eller om en sådan dispens kan beviljas honom eller henne i efterskott, fortsätter FCEI inte att behandla dopingkontrollresultatet som ett positivt resultat.

Om man i den preliminära utvärderingen konstaterar att idrottsutövaren inte har beviljats dispens och sådan inte heller kan beviljas i efterskott, skickar FCEI en begäran om utredning till idrottaren. Informationen skickas även till idrottsutövarens specialidrottsförbund, Övervakningsnämnden samt eventuella andra parter som utsetts i antidopingregelverket.

Idrottaren, det berörda specialidrottsförbundet och FCEI har inom den tidsfrist som framgår av begäran om utredning rätt att begära att B-provet ska analyseras. Begäran ska lämnas skriftligt eller på annat sätt som kan bestyrkas. Parterna anses ha avstått från rätten till analys av B-provet om ingen begäran lämnas in inom den fastställda tidsfristen.

Eventuell annan dopingförseelse

FCEI genomför nödvändiga tilläggsundersökningar för att utreda den misstänkta dopingförseelsen med sådana lämpliga metoder som FCEI anser vara nödvändiga. Ifall FCEI på sannolika grunder kan fastställa en eventuell dopingförseelse (till exempel idrottarens vägran att genomgå dopingtest, innehav av dopingmedel, avvikande resultat i det biologiska passet, delaktighet eller förbjudet samarbete), underrättar den omedelbart den berörda idrottsutövaren eller en annan person skriftligt om vilken punkt i antidopingregelverket förseelsen gäller och på vilka grunder det är fråga om en dopingförseelse.

FCEI begär en skriftlig utredning av den berörda personen och den berörda idrottsorganisationen eller annan instans samt informerar dessa om möjligheten att uttala sig vid Övervakningsnämndens möte innan nämnden fattar beslut om huruvida det är fråga om en dopingförseelse. FCEI underrättar även Övervakningsnämnden och andra antidopingorganisationer om ärendet på det sätt som fastställs i Finlands antidopingregelverk.

Handläggning av försummelse av bestämmelserna om vistelserapportering

FCEI följer upp vistelserapporteringen och handlägger de eventuella överträdelserna mot rapporteringsbestämmelserna i fråga om de idrottare som ingår i FCEI :s registrerade testningspool i enlighet med den Internationella dopingkontroll- och utredningsstandarden. Ifall en idrottsutövare som hör till FCEI:s registrerade testningspool under en tolv (12) månaders period har givits tre (3) anmärkningar av FCEI och/eller en annan antidopingorganisation för försummelse av bestämmelserna om vistelserapportering, sänder FCEI en begäran om utredning till idrottaren. FCEI underrättar även idrottaren om möjligheten att uttala sig vid Övervakningsnämndens möte innan beslut fattas om huruvida idrottaren har gjort sig skyldig till dopingförseelse. Informationen skickas även till idrottarens specialidrottsförbund, Övervakningsnämnden samt eventuella andra parter som utsetts i antidopingregelverket.

FCEI följer också upp vistelserapporteringen för lag. Om ett lag som ingår i testningspoolen underlåter att meddela sina vistelseuppgifter, följs en separat procedur. FCEI samarbetar med det nationella specialidrottsförbundet i fråga i saken, och eventuella påföljder bestäms utifrån specialidrottsförbundets disciplinära regler. FCEI kan vid behov ta ut ett lag eller dess spelare till FCEI:s registrerade testningspool, vilket betyder strängare krav och påföljder.
 

Undersökning av avvikande resultat i idrottarens biologiska pass samt positiva resultat

Undersökning av avvikande resultat i idrottarens biologiska pass samt positiva resultat sker på det sätt som fastställts i den Internationella dopingkontroll- och utredningsstandarden och den Internationella laboratoriestandarden. När FCEI har fått säkerhet om att en dopingförseelse har begåtts, meddelar FCEI om den påstådda dopingförseelsen och grunderna på påståendet omedelbart till idrottaren (och samtidigt till idrottarens internationella och nationella specialidrottsförbund och WADA) och begär en skriftlig utredning av den berörda personen och den berörda idrottsorganisationen eller annan instans samt informerar dessa om möjligheten att uttala sig vid Övervakningsnämndens möte innan nämnden fattar beslut om huruvida det är fråga om en dopingförseelse. FCEI underrättar även Övervakningsnämnden och andra antidopingorganisationer om ärendet på det sätt som fastställs i Finlands antidopingregelverk.
 

Tillfällig avstängning från idrotten

FCEI kan själv eller på idrottarens önskemål avstänga idrottaren temporärt från idrotten på det sätt som fastställs i regelverket när den underrättats om ett positivt kontrollresultat och utifrån den preliminära utvärderingen beslutat att framlägga det positiva kontrollresultatet som en eventuell dopingförseelse, eller då FCEI underrättats om en eventuell annan dopingförseelse.

Ett positivt kontrollresultat eller en eventuell annan dopingförseelse utgör emellertid inget dopingfall förrän FCEI:s Övervakningsnämnd och det berörda specialidrottsförbundet har behandlat ärendet och fattat sitt beslut. Därför ska idrottarens rättsskydd respekteras och fallet ska hållas konfidentiellt fram till att man fattar ett beslut i frågan. Endast idrottaren själv kan offentliggöra ärendet innan det slutliga beslutet har fattats.

Under den tillfälliga avstängningen får idrottaren eller den berörda personen vare sig:

  • representera en idrottsorganisation eller annan sammanslutning som antagit antidopingregelverket i en idrottsgren som omfattas av regelverket, eller
  • delta som tävlare eller funktionär i tävlingar eller andra idrottsevenemang som arrangerats av en idrottsorganisation eller annan sammanslutning som förbundit sig att följa antidopingregelverket

Givande av utredning och begäran att bli hörd

När FCEI informerar en idrottsutövare eller annan person och berörd idrottsorganisation om ett positivt testresultat eller misstanke om annan dopingförseelse, har idrottsutövaren och/eller annan berörd part möjlighet att lämna en skriftlig redogörelse i ärendet och skriftligt begära att få uttala sig vid Övervakningsnämndens möte inom sju (7) dagar efter att ha tagit del av begäran om utredning eller inom sju (7) dagar efter att ha tagit del av analysresultatet för B-provet ifall sådan analys har begärts.

Övervakningsnämnden kan behandla och fatta beslut i ärendet även om en skriftlig utredning inte lämnas in eller om personen eller annan berörd part väljer att inte vara närvarande vid behandlingen.

Idrottaren, assistent som skriftligen befullmäktigats av idrottaren, annan person eller berörd idrottsorganisation eller annan sammanslutning inom idrotten som anses vara berörd kan av särskild orsak anhålla om förlängd tidsfrist för lämnande av utredning. Förlängning av tidsfristen beslutas av Övervakningsnämndens ordförande, eller av vice ordförande om ordföranden har förhinder.

FCEI:s övervakningsnämnd behandlar ärendet och beslutar huruvida en idrottare eller annan person som omfattas av antidopingreglerna har handlat på ett sätt som kan anses utgöra dopingförseelse enligt antidopingregelverket. Ifall övervakningsnämnden fastställer att det är fråga om en dopingförseelse, ger den ett motiverat skriftligt utlåtande om den rekommenderade påföljd som enligt antidopingregelverket ska utdömas för den aktuella förseelsen. Enligt antidopingreglerna som antagits av idrottsorganisationerna ankommer det på specialidrottsförbundet att besluta om utmätning av straff och offentliggöra fallet och påföljden omedelbart på det sätt som bestäms i antidopingregelverket.

Analys av B-provet 

Idrottaren eller idrottarens skriftligt auktoriserade assistent, FCEI och den berörda idrottsorganisationen eller en annan kompetent idrottssammanslutning har rätt att inom den fastställda tidsfristen begära analys av B-provet.  Analysen utförs på bekostnad av den part som begärt den. Begäran om analys av B-provet ska lämnas skriftligt eller på annat sätt som kan bestyrkas. Parterna anses ha avstått från rätten till analys av B-provet om ingen begäran lämnas in inom den fastställda tidsfristen.

Ifall analysresultatet av B-provet inte bestyrker det positiva resultatet av A-provet, anses resultatet för hela dopingkontrollen vara negativt och fallet behandlas inte vidare som en eventuell dopingförseelse.

Ifall analysresultatet av B-provet bestyrker det positiva dopingresultatet av A-provet, fortsätter FCEI handläggningen av ärendet som en eventuell dopingförseelse och underrättar idrottsutövaren samt andra personer och samfund som meddelats om analysresultatet för A-provet.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi

Marjorit Elorinne

Marjorit Elorinne

Kvalitetschef

tfn: 0400 496 604

e-post: marjorit.elorinne@suek.fi