Handläggning av dopingförseelser

Av dem som handlägger dopingförseelser krävs sakkunnighet och omdöme. Av dem som handlägger dopingförseelser krävs sakkunnighet och omdöme. I Finland handläggs dopingförseelser av Finlands Antidopingkommittés övervakningsnämnd som också ger en rekommendation om påföljden. Den slutliga påföljden bestäms av specialidrottsförbundet.

Dopingförseelser

Enligt Finlands antidopingregelverk är följande dopingförseelser:

 • förbjuden substans eller påvisad användning av en förbjuden metod i ett prov taget från idrottsutövarens kropp
 • användning av en förbjuden substans eller metod
 • vägran att genomgå dopingtest eller undvikande av dopingtest
 • försummelse av bestämmelserna om vistelserapportering
 • manipulering av dopingövervakning eller dopingkontroll
 • innehav av dopingmedel
 • spridning av dopingmedel och dopingmetoder samt
 • främjande av doping
 • delaktighet och
 • förbjudet samarbete.

Försök till dopingförseelse jämställs i regel med dopingförseelse.

Tränaren eller annan stödperson för en idrottare omfattas inte av reglerna för användning av doping, dopingtest eller kontakt- och vistelseinformation. Han eller hon undersöks med anledning av en dopingförseelse om han eller hon gör sig skyldig till en gärning som kan definieras enligt regelverket:

 • manipulering av dopingövervakning eller dopingkontroll
 • innehav av dopingmedel
 • för spridning av dopingmedel och dopingmetoder eller
 • för främjande av doping.

Om tränaren eller annan stödperson till idrottaren använder förbjudna dopingämnen får han eller hon inte samarbeta med en idrottaren.

System med rättsbiträden för personer som misstänks för dopingförseelse

Genom Idrottsrättsliga föreningens rättshjälpssystem är det möjligt att få ett rättsbiträde för behandlingen av misstanke om dopingförseelse. Systemet omfattar privatpersoner till vilka FCEI skickat meddelande eller begäran om utredning av misstanke om dopingförseelse som gäller dem. Dopingförseelseprocessen ska ha inletts 1.2.2019 eller senare. Självriskpriset är 100 euro.

Mer information om systemet finns på Idrottsrättsliga föreningens webbplats.

Påföljder

Som påföljd för dopningsförseelse kan följande utdömas:

 • ogiltigförklaring av tävlingsresultat
 • underkännande av resultaten i ett idrottsevenemang
 • avstängning från idrotten och 
 • skriftlig varning.

Avstängningen till följd av användning av dopingmedel eller dopingmetod kan variera mellan fyra år och en varning, beroende på idrottarens grad av uppsåt eller vårdslöshet. Avstängningen kan variera allt mellan fyra år och en varning beroende på graden av vårdslöshet. Spridning av dopingmedel och dopingmetoder samt främjande av doping betraktas som mer klandervärda handlingar än användning, och för dessa utdöms minst fyra års avstängning.

Med avstängning från idrotten avses ett fullständigt förbud att delta i organiserad idrott. Avstängningen omfattar även den verksamhet som samtliga organisationer som godkänt Världsantidopingkoden bedriver och den är sålunda världsomspännande.

En person som har tilldömts avstängning från idrotten kan inte:

 • representera en idrottsförening eller en annan sammanslutning som förbundit sig att följa antidopingreglerna i tävlingar, organisationsverksamhet eller annan verksamhet i någon gren som förbundit sig att följa antidopingreglerna.  
 • delta som tävlare i tävlingar eller andra idrottsevenemang som arrangerats av en idrottsorganisation eller annan sammanslutning som förbundit sig att följa antidopingreglerna
 • arbeta med förvaltningsuppgifter eller verka som funktionär, tränare, läkare eller annan stödperson i en idrottsorganisation som omfattas av dessa antidopingregler eller i en annan sammanslutning som omfattas av deras bestämmanderätt och inte heller verka som personlig tränare, läkare eller annan stödperson för en idrottare som förbundit sig att följa reglerna i fråga.

Beslutsfattande och ändringssökande vid dopingförseelser

Handläggningen och beslutsfattandet vid dopingförseelser har indelats i två faser. Övervakningsnämnden som utsetts av FCEI rf:s plenarmöte och som utövar självständig beslutanderätt undersöker och fattar beslut om huruvida en dopingförseelse skett eller inte.

Om övervakningsnämnden beslutar att det är fråga om en dopingförseelse ska den avge ett skriftligt utlåtande med motivering om påföljden, som man ska utdöma för förseelsen i fråga på basis av gällande antidopningsregelverk. Det nationella specialidrottsförbundet fattar beslut om vilka påföljder som ska utdömas. I en del grenar förutsätter de internationella specialidrottsförbundens regler att ett beslut om en dopingförseelse ska fastställas genom ett beslut av det internationella specialidrottsförbundet.

Om en internationell idrottsorganisation har fastställt att en finländsk idrottare eller en annan person har gjort sig skyldig till en dopingförseelse men har överfört handläggningen till en finländsk idrottsorganisation som är bunden av reglerna, ska den sistnämnda organisationen utan dröjsmål meddela FCEI om att handläggningen överförts samtidigt som de av FCEI fastställda anvisningarna följs.

FCEI handlägger ärendet som avses i det meddelande som det mottagit samtidigt som det följer bestämmelserna i dess regler till tillämpliga delar.

Ändring i beslut som baserar sig på Finlands antidopingregelverk söks i första hand hos Idrottens rättskyddsnämnd. Ändring i beslut som fattats av internationella specialidrottsförbund söks på det sätt som reglerna föreskriver.

Petteri Lindblom

Petteri Lindblom

Chefsjurist

tfn: 0400 272 887

e-post: petteri.lindblom@suek.fi

Marjorit Elorinne

Marjorit Elorinne

Kvalitetschef

tfn: 0400 496 604

e-post: marjorit.elorinne@suek.fi