Förbjudna substanser och metoder i idrotten (KAMU) 2019

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf:s Dopingämnesgrupper och dopingämnen bygger på Världsantidopingbyrån WADA:s förteckning över förbjudna substanser och metoder 2019.

Den officiella versionen av förteckningen upprätthålls av WADA och den publiceras på engelska och franska på WADA:s webbplats (www.wada-ama.org). FCEI publicerar årligen förteckningar baserade på WADA:s uppgifter på webbplatsen och i mobilapplikationen KAMU, som kan laddas ned på Android- och iOS-enheter. FCEI:s KAMU-läkemedelsförteckningar och sökningar grundar sig på Lääketietokeskus förteckningar och där finns endast receptbelagda och receptfria farmakologiska preparat som kan fås i Finland. Dessa uppdateras till den del det gäller nya läkemedel som släpps ut på marknaden.

Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner och översättningar gällande Dopingämnesgrupper och dopingämnen ska WADA:s dokument på engelska gälla.

Idrottaren bör alltid kontrollera att de preparat som hen använder är tillåtna enligt de gällande förteckningarna. Idrottaren är alltid själv ansvarig för vad som finns i hens kropp vid en dopingkontroll. Läkemedelssökningen innehåller inte preparat som kräver specialtillstånd. Om läkemedelspreparatet som söks inte hittas, ska användaren kontakta FCEI.

Dopingämnesgrupper och dopingämnen
Läkemedelssökning i KAMU

När du kontrollerar ett preparat bör du se till att administreringsvägen överensstämmer med det preparat du söker. Läkemedelssökningen innehåller preparat med samma namn men varierande administreringsväg, till exempel tablett eller kräm. Av dessa kan den en vara tillåten medan andra förbjudna. Ett läkemedelspreparat kan innehålla flera aktiva substanser med olika dopingklassificeringar. Även om ett läkemedelspreparat innehåller endast ett förbjudet verksamt ämne, är preparatet förbjudet. Referenserna innehåller specifikationer och anmärkningar om både de förbjudna och de tillåtna substanserna.

Teknokemiska preparat, homeopatiska preparat, kosttillskott och s.k. naturpreparat ingår inte i sökningen. Du kan underrätta dig om dessa produkters sammansättning hos försäljaren eller importören och begära ett intyg på att de inte innehåller substanser som kunde leda till ett positivt dopingprov. FCEI har inte kännedom om att livsmedel, skönhetsprodukter och teknokemiska preparat skulle ha orsakat ett positivt dopingprov i Finland. Idrottaren är alltid själv ansvarig för vad som finns i hans eller hennes kropp vid en dopingkontroll.

Idrottares läkarbesök

Vid varje läkarbehandling ska idrottaren berätta att hen omfattas av dopingövervakningen. När idrottaren köper receptfria läkemedel från apoteket ska hen kontrollera att läkemedlet är tillåtet innan behandlingen inleds. Om en läkare ordinerar en idrottsutövare ett läkemedel som framställs på apotek och som inte har något handelsnamn, så kallade ex tempore-preparat, ska idrottsutövaren utreda med läkaren eller apoteket, om läkemedlet innehåller sådana förbjudna substanser i en sådan förbjuden form som nämns i Dopingämnesgrupper och dopingämnen.

Idrottaren utomlands

I Finland och utomlands kan det finnas preparat med samma namn men med olika verksamma ämnen. Därför bör du inte via KAMU kontrollera huruvida läkemedel som köpts utomlands är tillåtna. Läkemedel som köpts utomlands ska kontrolleras mot WADA:s ursprungliga engelskspråkiga förteckning över förbjudna substanser och metoder (www.wada-ama.org) eller FCEI:s motsvarande Dopingämnesgrupper och dopingämnen så att läkemedlen inte innehåller förbjudna substanser. I mobilappen KAMU finns även en förteckning över olika länders läkemedelsförteckningar.

Ändringar från föregående års lista och regler

Förändringarna i förteckningen över förbjudna substanser och metoder 2019 är små. Det finns inga nya förbjudna substansgrupper i den nya förteckningen, men rubrikerna har justerats en aning. Nya exempel på substanser har lagts till under de olika grupperna. Sådana är bland annat:

  • S2: aktivatorer av hypoxiinducerande faktor (daprodustat, vadadustat) och masimorelin som ökar utsöndringen av tillväxthormon
  • S3: tretokinol som beta-2-agonist
  • S4: flera experimentella substanser som förhindrar aktivering av typ IIB-aktivinreceptor genom olika mekanismer 

I grupp S6, stimulantia, har man lagt till två exempelsubstanser som derivat av det tidigare nämnda metylhexanamin (1,4-dimetylpentylamin och 1,2-dimetylpentylamin), vilka har förekommit bland annat i vissa näringstillskott som säljs på internet. Inget av dessa ämnen har dock funnits som läkemedelssubstans på den finska marknaden. Vissa exempelsubstanser har tagits bort från listan, eftersom de inte finns tillgängliga i kommersiella produkter (bland annat i grupp S1.1b). Föreningarna i fråga är dock fortfarande förbjudna.

Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Medicinsk expert

tfn: 0400 801 411

e-post: pekka.rauhala@suek.fi

Anna Simula

Anna Simula

farmaceut, dispenser

tfn: 0400 338 510

e-post: anna.simula@suek.fi