Dopingprov i laboratoriet

Laboratoriet har i uppgift att utreda om provet innehåller dopingmedel eller om man i provet upptäcker tecken på användning av substanser eller metoder som är förbjudna inom idrotten. Dopingproverna analyseras alltid i ett laboratorium som ackrediterats av Världsantidopingbyrån WADA.

Leverans av dopingprov till laboratoriet

I slutet av dopingkontrollen placerar kontrollanten de förseglade provflaskorna i deras ursprungliga förvaringsfodral för transport. Obs! Fodralet är endast ett skydd för provflaskorna under transport. Detta är inte en del av förseglingen av proverna. Kontrollanten sköter om att provflaskorna förvaras på ett lämpligt och pålitligt sätt.

De förseglade proverna och laboratoriekopiorna av kontrollprotokollen som inte innehåller uppgifter som anger idrottarens identitet placeras i en transportväska som förseglas. Den ansvariga kontrollanten fyller i övervakningsprotokollet för transporten.

Proverna levereras för analys till ett laboratorium som godkänts av Världsantidopingbyrån WADA antingen av kontrollanten, bud eller per post.

Laboratoriet bekräftar att proverna mottagits och säkerställer både transportväskans försegling och att dess innehåll är sakenligt. Laboratoriet registrerar även proverna.

Laboratorier för dopingkontroll

Dopingproverna analyseras alltid i ett laboratorium som godkänts (dvs. ackrediterats) av WADA. Ett villkor för ackreditering är att till exempel laboratoriets personal, kompetens, arbetssätt och utrustning uppfyller kvalitetskraven som ställs på dem. WADA övervakar kvalitetsnivån kontinuerligt med hjälp av till exempel prover för kvalitetskontroll. Ackrediteringen beviljas alltid för ett år framåt.

Laboratoriet ska även ha en giltig ackreditering i enlighet med den internationella standarden EN ISO/IEC 17025. I alla ackrediterade laboratorier följs enhetliga arbetssätt och analysmetoder som beskrivs i den Internationella laboratoriestandarden. Därför är resultat som fås i olika laboratorier jämförbara.

Analys av dopingprover i laboratoriet

I laboratoriets arbetsskeden ingår:

  • mottagning av prover
  • granskning av proverna
  • anteckning av uppgifter
  • lagring av proverna
  • genomförande av analyser
  • resultattolkning och anteckning av dessa
  • givande av utlåtande och rapportering
  • arkivering av resultaten samt
  • förvaring eller förstöring av prover

WADA ger varje år ut en förteckning över förbjudna substanser inom idrotten som laboratoriet undersöker i proverna. Till exempel är användningen av anabola steroider alltid förbjuden, medan användningen av andra substanser är begränsad endast vid tävling. Ett exempel på den senare gruppen är stimulantia, såsom pseudoefedrin, som kan användas i medicinskt syfte under träningsperioden och vars eventuella prestationshöjande effekt ofta är mycket kortvarig.

Analyseringen av dopingproverna börjar med en screeningundersökning av idrottarens A-prov. I denna försöker man hitta avvikande prover för närmare undersökning. Screeningundersökningarna är analyshelheter i vilka man undersöker flera sinsemellan liknande ämnen samtidigt.

Varje positivt resultat som fås vid screeningen bekräftas före den slutliga rapporteringen. Idrottarens A-prov används även för den bekräftande analysen. Den bekräftande analysen för dopingmedel utförs nästan utan undantag med så kallade masspektrometriska metoder. De ger noggranna data om substansens molekylstruktur. Data som mätts i det misstänkta provet jämförs med resultatet från referensmaterialet: om man misstänker att provet innehåller till exempel efedrin, väljs efedrin som referensmaterial. Provet är positivt endast då de data som mätts i det misstänkta provet är exakt samma som i referensmaterialet.

Om även provets bekräftande analys visar sig vara positivt, meddelar laboratoriet det positiva resultatet till kontrollorganisationen som ansvarar för dopingövervakning. Organisationen kopplar resultatet till den kontrollerade idrottaren utifrån provets kod.

Analyseringen av proverna tar vanligtvis cirka två veckor. I samband med stortävlingar analyseras proverna ofta redan till följande tävlingsdag.