Dispens för medicinering av idrottare

Om behandlingen av idrottarens sjukdom kräver användning av ett läkemedel eller en metod som är förbjuden i idrotten, kan man ansöka om dispens för behandlingen, vilket kan göra det möjligt att använda en förbjuden substans eller metod för terapeutiska ändamål. FCEIs dispenskommitté kan på en idrottares skriftliga ansökan bevilja en tidsbegränsad dispens att använda en förbjuden substans eller metod i enlighet med WADAs internationella dispensstandard. Olika förfarandesätt gäller för idrottare på nationell och internationell nivå.

Idrottaren måste alltid uppge att han eller hon omfattas av dopingövervakningen när han eller hon uppsöker läkare. Då kan läkaren redan vid planering av medicineringen (tillsammans med idrottaren) kontrollera att det planerade läkemedlet inte är förbjudet i idrotten. Om det för sjukdomen i fråga inte finns ett alternativ som är tillåtet i idrotten, eller om man av någon annan orsak är tvungen att använda ett förbjudet läkemedel eller en förbjuden metod för behandlingen av idrottarens sjukdom, kan behandlingsformen göras möjlig genom ett dispensförfarande.

Förutsättningar för dispens

Dispens kan beviljas för vilken behandlingsform som helst som upptas i WADAs förteckning över förbjudna substanser och metoder, om idrottaren kan bevisa att vart och ett av följande villkor uppfylls:

a. Användning av en förbjuden substans eller metod är nödvändigt med tanke på behandlingen av idrottaren, och om den inte används skulle idrottarens hälsa försämras märkbart.
b. Den terapeutiska användningen av läkemedlet eller metoden får inte ge idrottaren en extra fördel i jämförelse med friska idrottare. Behandlingen får inte höja idrottarens prestationsförmåga till en högre nivå än han eller hon skulle ha utan sjukdomens menliga inverkan på prestationsförmågan. Användning av en förbjuden substans eller metod för att höja naturligt låga nivåer av kroppens egna hormoner anses inte utgöra en godtagbar terapeutisk behandling.
c. Användning av en förbjuden substans eller metod kan inte ersättas med annan tillbörlig behandling.
d. Orsaken till att en förbjuden substans eller metod används får inte vara en följd av tidigare användning (som skett utan dispens) av den förbjudna substansen eller metoden, om ämnet eller metoden har varit förbjuden vid tidpunkten för användningen.

WADA har på sin webbplats publicerat detaljerade anvisningar för hur dessa villkor ska tillämpas när dispensbeslut fattas gällande vissa sjukdomstillstånd, det vill säga WADAs medicinska grunder för beviljande av dispenser (Medical Information to Support the Decisions of Tuecs).

Dispens kan beviljas retroaktivt endast i följande situationer:

a. Användningen av ett läkemedel eller en metod har varit nödvändig vid en akut medicinsk nödsituation.
b. Idrottaren har till följd av andra exceptionella och oförutsedda omständigheter inte haft tillräckligt med tid eller annars möjlighet att lämna in en ansökan om dispens eller dispenskommittén har inte haft möjlighet att behandla ansökan före dopingkontroll som gjorts på idrottaren.
c. En idrottare som inte omfattas av FCEIs grenspecifika nivådefinition och inte heller utövar idrott på internationell nivå, ansöker om dispens retroaktivt (efter dopingkontroll) för att påvisa att det för användningen av substans eller metod som är förbjuden i idrotten finns sådana medicinska grunder som krävs för beviljande av dispens.
d. WADA och den antidopingorganisation till vilken ansökan om retroaktiv dispens lämnas eller skulle lämnas samtycker till att det är skäligt att retroaktiv dispens beviljas.

Idrottare på nationell nivå och nationella idrottsevenemang

FCEIs dispenskommitté kan på en idrottares skriftliga ansökan bevilja en tidsbegränsad dispens att använda en förbjuden substans eller metod i enlighet med den internationella dispensstandard som bestyrkts av WADA. FCEIs dispensbeslut gäller idrottare och tävlingar på nationell nivå i Finland. Det internationella specialidrottsförbundet ansvarar för dispensförfarandet för idrottare på internationell nivå och idrottare som deltar i internationella idrottsevenemang (se fliken Internationellt dispensförfarande).

Inverkan av FCEIs grenspecifika nivådefinition på ansökan om dispens

Oavsett ålder ska de idrottsutövare som omfattas av FCEIs grenspecifika nivådefinition ansöka om erforderlig dispens enligt den Internationella dispensstandarden och FCEIs anvisningar genom ett förhandsförfarande.

Idrottare som inte omfattas av FCEIs grenspecifika nivådefinition behöver inte ansöka om dispens på förhand. Efter en eventuell dopingkontroll ska de emellertid ansöka om dispens retroaktivt för att påvisa att det för användningen av substanser eller metoder som är förbjudna i idrott funnits sådana medicinska grunder som krävs för beviljande av dispens.

Idrottare som inte omfattas av den grenspecifika nivådefinitionen och som är tvungna att använda en substans eller metod som är förbjuden i idrotten för vård av sin sjukdom borde hålla aktuella läkarintyg tillgängliga av vilka framgår att de förutsättningar som krävs för beviljande av dispens uppfylls.

Dispensmaskinen Erkka

Dispensmaskinen Erkka kan användas för att utreda om idrottaren måste ansöka om dispenserna på förhand eller retroaktivt. Dispensmaskinen hjälper till att ta reda på om dispens ska ansökas från FCEI eller det internationella specialidrottsförbundet.

Ansökan om dispens från FCEI

Ansökan om dispens måste lämnas in så tidigt som möjligt, genast när informationen om behovet av medicinering och/eller dispens uppdagas. När man ansöker om dispens för användning av substanser som endast är förbjudna under tävlingar måste man i den mån det är möjligt lämna in ansökan senast 30 dagar före den tävling som dispensen behövs för. Frånsett nödsituationer som kräver akut behandling bör idrottare som omfattas av FCEIs grenspecifika nivådefinition man inte påbörja medicinering eller behandling som är förbjuden i idrotten innan man har beviljats dispens för denna. I nödsituationer som kräver akut behandling ansöker man om dispens retroaktivt direkt efter behandlingen.

Man ansöker om dispens med FCEIs blankett för ansökan om dispens. Blanketten kan skrivas ut på FCEIs webbplats. Vi rekommenderar att ansökan fylls i på engelska. I blanketten måste läkaren fylla i punkterna 2 och 3 gällande sjukdom och medicinering samt punkten för läkarens underskrift (punkt 4). Ansökan undertecknas av både läkaren och idrottaren (och vid behov idrottarens vårdnadshavare).

Till ansökan bifogas läkarintyg som bekräftar diagnosen och av vilka framgår sökandens hela sjukhistoria samt resultat och bilder av alla relevanta medicinska undersökningar som gjorts. Läkarintyget måste även omfatta giltiga medicinska grunder för varför man som behandling valt just detta läkemedel eller denna metod som är förbjuden i idrotten och att den inte kan ersättas med andra behandlingsformer som skulle vara tillåtna i idrotten. FCEIs dispenskommitté kan vid behov begära ytterligare utredningar och undersökningar av idrottaren för att bedöma nödvändigheten av behandlingen.

Den ifyllda blanketten inklusive bilagor skickas till dispenskommittén vid Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI antingen per post på adressen Valimotie 10, 00380 Helsingfors eller per fax (09 148 5195). Idrottaren måste själv förvara en kopia av den skickade dispensblanketten och dess bilagor. Obs! FCEIs dispenskommitté behandlar inte ofullständigt ifyllda ansökningar eller ansökningar som saknar de erforderliga bilagorna, utan dessa skickas tillbaka till idrottaren för komplettering.

Giltighet och förnyande av dispens

Som bevis för ett positivt dispensbeslut skickas till idrottaren ett skriftligt dispensintyg, som idrottaren måste visa vid eventuella dopingkontroller.

Dispenserna är alltid tidsbundna, och dispenskommittén har för varje dispens definierat en giltighetstid efter eget omdöme. Tillståndet att använda en förbjuden substans eller metod träder i kraft vid den tidpunkt som FCEIs dispenskommitté fastställer, i allmänhet omedelbart efter det att kommittén fattat ett positivt beslut och intyget gällande dispensen är utskrivet. Giltighetstiden framgår av dispensintyget.

När giltighetstiden har gått ut upphör dispensen automatiskt. I vissa fall kan dispenskommittén häva sitt beslut under giltighetstiden, om idrottaren inte följer de krav eller villkor som dispenskommittén ställt för beviljande av dispensen. Också WADA kan när som helst be om att få bedöma vilket som helst dispensbeslut och häva det, om dispensen inte uppfyller de krav som ställts på den i den internationella dispensstandarden.

Om idrottaren måste fortsätta att använda den i idrotten förbjudna behandlingsformen efter att dispensen upphört, måste han eller hon skicka en ny ansökan om dispens inklusive aktuella bilagor i god tid innan dispensen upphör, så att dispenskommittén har tillräckligt med tid att behandla den nya ansökan. Idrottaren ansvarar själv för att förnya sin dispens.

Ändringssökande för dispens från FCEI

FCEI skickar alltid idrottsutövaren ett skriftligt meddelande om ett negativt dispensbeslut med motiveringar till varför dispensen avslagits. Idrottsutövaren kan överklaga beslutet från FCEIs dispenskommitté till Övervakningsnämnden, och Övervakningsnämndens beslut kan vidare överklagas till Idrottens rättsskyddsnämnd. (För dispensbeslut som FCEI har fattat för det internationella specialidrottsförbundets del eller på dess begäran, kan idrottaren ansöka om ändring genom att lämna det till WADA för bedömning och/eller genom att överklaga till idrottens internationella skiljedomstol (CAS).)

Minneslista för ansökning om dispens från FCEI:

 • Ta reda på om du omfattas av FCEIs grenspecifika nivådefinition eller om du ska ansöka om dispens via ditt internationella specialidrottsförbund.
 • Om du omfattas av FCEIs grenspecifika nivådefinition, ska du inte påbörja medicinering eller behandling innan du har beviljats dispens för denna. Obs! Detta gäller inte nödsituationer som kräver akut behandling!
 • Utred först av din läkare om det finns ett tillåtet alternativ till den förbjudna medicineringen eller behandlingsformen.
 • Skriv ut blanketten för ansökan om dispens på FCEIs webbplats.
 • Fyll i ansökningsblanketten (på engelska) tillsammans med din läkare.
 • Ansökan ska undertecknas av både läkaren och idrottaren (och vid behov idrottarens vårdnadshavare)!
 • Bifoga läkarintyg som bekräftar diagnosen, inklusive
  • komplett sjukhistoria
  • resultat och bilder av gjorda medicinska undersökningar
  • medicinska grunder för varför behandlingsformen är nödvändig
  • medicinska grunder för varför den förbjudna medicineringen eller behandlingsformen inte kan ersättas med ett alternativ som är tillåtet i idrotten.
 • Ta en kopia på ansökan och dess bilagor innan du skickar iväg den!
 • Skicka ansökan inklusive bilagor till FCEI:
  • per post: Valimotie 10, 00380 Helsingfors eller
  • per fax: (09) 148 5195.
Anna Simula

Anna Simula

farmaceut, dispenser

tfn: 0400 338 510

e-post: anna.simula@suek.fi

Pekka Rauhala

Pekka Rauhala

Medicinsk expert

tfn: 0400 801 411

e-post: pekka.rauhala@suek.fi