Anvisningar för tävlingsarrangörer

Dopingkontrollerna utförs även vid tävlingar i regel utan förhandsanmälan, utom vid stora mästerskap där dopingkontrollerna är obligatoriska till exempel enligt det internationella specialidrottsförbundets regler. I dylika fall är det bra om tävlingsarrangören i god tid före tävlingen kontaktar FCEI:s byrå.

Tävlingsarrangören ska kontakta ett laboratorium som ackrediterats av WADA gällande analysen av dopingkontrollerna. FCEI fakturerar kostnaderna för kontrollerna av tävlingsarrangören eller det internationella specialidrottsförbundet. Laboratoriet fakturerar i sin tur kostnaderna för analyserna.

Tävlingsarrangören är skyldig att se till att dopingkontrollerna kan utföras regelenligt i samband med tävlingen. Det är bra om arrangörerna på förhand är beredda på dopingkontroller. Vanligtvis genomförs dopingkontrollerna på följande sätt:

 • Dopingkontrollteamet anländer till tävlingsplatsen antingen före eller under tävlingen, beroende på tävlingens och idrottsgrenens karaktär.
 • Kontrollteamets medlemmar ska alltid förete ett giltigt bildförsett ackrediteringskort som utfärdats av FCEI (kontrollfunktionärerna) eller ett motsvarande kort utan bild (assistenterna).
 • Kontrollteamet söker upp tävlingsledaren, arrangören eller lagledaren och presenterar sig, informerar om vilka kontroller som ska utföras samt företer ett skriftligt förordnande av FCEI. Kontrollfunktionären ber även arrangörens representant att vid behov medverka vid utlottningen av de idrottsutövare som ska kontrolleras och vid arrangerandet av kontrollerna.
 • För att kunna utföra kontrollerna på sakenligt sätt behöver kontrollfunktionären vanligen:
  • tidsschemat för tävlingen
  • uppgifter om deltagarna
  • lämpliga lokaler och
  • eventuella följeslagare som kan hjälpa till vid att kalla idrottsutövarna till kontrollerna.

Lokaler för dopingkontroll

Lokalerna för dopingkontroll ska vara sådana att idrottarna kan övervakas på sakenligt sätt. Personen som övervakar provgivningen ska obehindrat kunna bevittna givandet av urinprov. Kontrollmomenten ska kunna utföras konfidentiellt med beaktande av idrottsutövarens integritetsskydd och obehöriga personers tillträde till lokalerna ska kunna hindras.

Om möjligt ska lokalen för dopingkontroll bestå av tre separata lokaler som med fördel är kopplade till varandra: ett väntrum eller väntområde, ett dopingkontrollrum eller dopingkontrollområde samt ett provgivningsrum (separat rum för tagning av blodprov).

I synnerhet vid stora internationella evenemang är det bra att beakta följande frågor:

 • Väntrummet eller -området ska kunna rymma samtliga idrottsutövare som ska testas, deras representanter samt kontrollteamets medlemmar. Utrymmet ska vara avskilt från kontrollrummet så att det är möjligt att arbeta ostört och konfidentiellt i kontrollrummet. I väntrummet eller -området ska finnas tillräckligt med stolar eller bänkar för idrottarna och deras representanter samt tillräckligt med koffeinfria och alkoholfria drycker i obrutna förpackningar. Vid större evenemang är det bra att i mån av möjlighet arrangera tillgång till t.ex. tv och tävlingsresultaten. Det är viktigt att obehöriga kan förhindras tillträde till kontrollokalen.
 • Dopingkontrollrummet eller dopingkontrollområdet ska vara ett separat rum eller motsvarande, gärna ett som kan låsas eller åtminstone övervakas, dit endast medlemmarna i kontrollteamet samt idrottaren som ska testas jämte representant har tillträde. Rummet ska ha direkt förbindelse till provgivningsrummet. Där ska idrottaren ha möjlighet att sätta sig och ostört och med iakttagande av hans eller hennes integritetsskydd utföra vad som krävs vid dopingkontrollen.
 • Provgivningsrummet ska gärna vara en toalett med direkt förbindelse till kontrollrummet och med plats för både idrottaren och kontrollfunktionären.
 • Det rum som används för tagning av blodprov ska vara avskilt från den övriga kontrollokalen. Där ska idrottaren, om han eller hon så önskar, kunna ge blodprov även i liggande ställning och provtagningen ska kunna ske ostört och med beaktande av idrottarens integritetsskydd.

Följeslagare

Följeslagarna spelar en viktig roll i att dopingkontrollerna utförs regelenligt och på ett tillförlitligt och rättvist sätt. Vid större evenemang och i synnerhet vid internationella tävlingar behövs följeslagare alltid. FCEI försöker vid behov hjälpa vid rekryteringen av följeslagare.

Följeslagaren ska: 

 • korrekt och i rätt tid förete en skriftlig kallelse till dopingkontroll för en idrottare som uttagits för test
 • övervaka idrottaren från det att denna har mottagit kallelsen tills han eller hon anmäler sig till kontrollokalen samt
 • rapportera om eventuella oklarheter eller regelbrott till den ansvariga kontrollfunktionären.

I fråga om följeslagare ska man beakta att:

 • Följeslagarna måste vara myndiga personer.
 • Följeslagaren får inte vara jävig i förhållande till idrottaren som inkallas (till exempel inte en släkting).
 • Det behövs ofta en följeslagare för varje idrottare som ska kontrolleras.
 • Följeslagaren ska vara av samma kön som idrottsutövaren.
 • Följeslagarna vid internationella tävlingar ska vara språkkunniga.
 • Följeslagarna instrueras för sin uppgift av den ansvariga kontrollfunktionären.
 • Följeslagarna ska underteckna ett avtal om tystnadsplikt.

Kontroll vid rekord

I vissa grenar kräver man att en idrottare som slår rekord (finländskt rekord, europeiskt rekord, världsrekord) ger ett negativt dopingprov för att rekordet ska bli officiellt godkänt. Tävlingsarrangören ska gärna på förhand försäkra sig om att kontrollfunktionären kan nås för eventuell dopingkontroll vid rekord.

 

Katja Huotari

Katja Huotari

Kontrollchef

tfn: 040 843 3897

e-post: katja.huotari@suek.fi

Petri Koskela

Petri Koskela

Kontrollkoordinator

tfn: 040 0808 442

e-post: petri.koskela@suek.fi

Anna Rantanen

Anna Rantanen

Kontrollkoordinator

tfn: 050 353 0308

e-post: anna.rantanen@antidoping.fi

Janne Väre

Janne Väre

Kontrollkoordinator

tfn: 040 509 1377

e-post: janne.vare@suek.fi