Yleisten eettisten asioiden tutkimus

SUEK edistää urheilun eettistä toimintaa tiedolla johtamalla ja toimimalla aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tässä tehtävässä keskeinen väline on tutkimustoiminta. Olennaista on erilaisten ilmiöiden tietotarpeen tunnistaminen sekä uuden tiedon tuottaminen ja välittäminen

SUEK vahvistaa urheilun eettisyyttä selvitysten ja tutkimusten kautta

SUEK koordinoi, käynnistää sekä tuottaa tutkimuksia ja selvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa urheilun eettisistä kysymyksistä. SUEK tekee tutkimusyhteistyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. SUEK tuottaa ja välittää päätöksenteon ja myös yhteiskunnallisen vuoropuhelun pohjaksi tutkittua tietoa ja pyrkii näin edesauttamaan ja vaikuttamaan yhä turvallisemman ja eettisesti kestävämmän urheilukulttuurin luomiseksi. 

Selvitykset, tutkimukset sekä muut julkaisut on suunnattu liikunta- ja urheilualan toimijoille, järjestöille sekä päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta myös kaikille niille henkilöille, joita käsiteltävät aihealueet koskettavat tai kiinnostavat.

Tutkimusaiheiden valinta

Yleisten eettisten asioiden tutkimusaiheiden valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten aiheiden ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys kuin myös vaikuttavuus urheilun sisällä. Lisäksi valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • SUEKin omien tehtävien tietotarpeet
  • SUEK tunnistaa itse tietotarpeita
  • sidosryhmien kautta nousevat tietotarpeet 
  • julkisesta keskustelusta nousevat tietotarpeet. 

SUEK perusti 2017 oman julkaisusarjan, jonka osajulkaisuissa keskitytään tarkastelemaan erilaisia urheilun eettisiä teemoja. SUEK tekee myös muiden tahojen, kuten urheilun lajiliittojen toimeksiannosta selvityksiä urheilun eettisistä kysymyksistä. 

Häirintä urheilussa on keskeinen aihealue tutkimuksissa

Häirinnän esiintyminen urheilussa eri muodoissaan on noussut viimeisen kahden vuoden aikana keskeiseksi urheilun eettiseksi haasteeksi. Häirintäteemoista erityisesti seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä sekä kiusaaminen ovat olleet vahvasti esillä. Erilaiset ennalta ehkäisevät toimet teemojen ympärillä laajenevat entisestään, ja niihin saadaan pohjaa sekä tutkimuksen että tutkinnan avulla. 

Urheilun yleiset eettiset asiat ovat jo nykyään aktiivisesti urheilutoiminnassa esillä. Epäasiallinen käyttäytyminen urheilussa on noussut nyt uudempana tutkimusteemana esille. 

Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

SUEK käynnistää ja ottaa aktiivisesti osaa urheilun yleisiä eettisiä asioita koskevaan keskusteluun niin urheiluyhteisön sisällä kuin myös osana laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. SUEK osallistuu uusien entistä turvallisempaa ja eettisempää urheilukulttuuria edistävien toimintamallien suunnitteluun ja luomiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä urheiluyhteisön lisäksi Ihmisoikeusliitto ja Väestöliiton Et ole yksin -palvelu.

Suunnitteilla on myös rakentaa urheilun vastuullisuusohjelma yhdessä urheilun lajiliittojen, Olympia- ja Paralympiakomitean kanssa hyödyntäen antidopingohjelmista saatua kokemusta. Tarkoituksena on lisäksi päivittää lajiliittojen kriteeristöä SUEKin tehtävien osalta ja toteuttaa mahdollinen pilotointi.  

Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimushanke

Kansallista tietoa häirinnästä suomalaisessa urheilussa on vielä vähän. SUEK käynnisti vuonna 2019 selvityksen, jossa tarkastellaan, seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaa häirintää suomalaisessa kilpaurheilussa.  Selvityksen avulla saadaan maakohtaista tietoa ilmiön esiintyvyydestä ja moninaisuudesta, jonka kautta syventyy entisestään nykyinen ilmiötason tieto ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja entistä vaikuttavampien toimintatapojen kehittämiseksi. 

Tämän SUEKin toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ilmeneekö suomalaisessa kilpaurheilussa häirintää: millaista mahdollinen häirintä on ollut ja ketkä mahdolliseen häirintään ovat syyllistyneet. Tutkimus tehdään yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn sekä selvitykseen osallistuvien urheilun lajiliittojen kanssa.

Tutkimukseen osallistuu lähes 50 urheilun lajiliittoa ja kohderyhmänä on niiden vähintään 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat lisenssikilpaurheilijat. Selvitys toteutetaan syksyn 2019 ja kesän 2020 välillä. Raportti tutkimuksesta julkaistaan syksyllä 2020. 

Kysely lähetettiin sähköisenä kyselytutkimuksena joulukuussa 2019 lajiliittojen välityksellä lähes 160 000 urheilijalle. Vastauksia saatiin 9018. Näin laaja selvitys seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilun kentällä on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja otokseltaan ainutlaatuinen jopa kansainvälisesti tarkasteltuna. Selvityksen tavoite on lisätä tietoa seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa.

Julkaisusarja

SUEK perusti vuonna 2017 oman julkaisusarjan, jonka tarkoituksena jakaa ja välittää tietoa urheilun eettisistä teemoista. SUEK tuottaa myös tutkimuksia ja selvityksiä urheilun eettisistä asioista. SUEK tarjoaa päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun pohjaksi tutkittua tietoa ja pyrkii näin vaikuttamaan eettisesti kestävämmän ja turvallisemman urheilukulttuurin luomiseksi. 

Julkaisusarjassa julkaistujen selvitysten ja katsauksien tarkoituksena on paneutua mahdollisimman kattavasti viimeisimpään tutkimustietoon erityisesti liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuvien sisältöjen tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden tietoutta pitkälti sensitiivisistä ja vaietuistakin aihealueista.

Julkaisut on suunnattu etenkin liikunta- ja urheilualan toimijoille, järjestöille sekä päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta myös kaikille niille henkilöille, joita käsiteltävät aihealueet koskettavat tai kiinnostavat.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.