Julkaisusarja

SUEK perusti vuonna 2017 oman julkaisusarjan, jonka tarkoituksena jakaa ja välittää tietoa urheilun eettisistä teemoista. Urheilun eettisiä asioita tarkastelevien tutkimusten ja selvitysten kautta saadaan uutta tietoa päätöksenteon ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun pohjaksi. Toiminnan tarkoituksena on vaikuttaa eettisesti entistä kestävämmän ja turvallisemman urheilukulttuurin luomiseksi. 

Julkaisusarjan selvityksissä ja katsauksissa paneudutaan mahdollisimman kattavasti viimeisimpään tutkimustietoon urheilun näkökulmasta. Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuvien sisältöjen tavoitteena on lisätä urheilutoimijoiden tietoutta laaja-alaisesti urheilun eettisistä asioista

Julkaisut on suunnattu urheilutoimijoille, järjestöille sekä päätöksentekijöille ja viranomaisille. Kattavien aiheiden myötä luettavaa löytyy myös urheilun ulkopuolisille toimijoille. 

Julkaisut

Selvitys urheilutapahtumien sopimusperusteisesta porttikieltojärjestelmästä 6/2022

Suomessa on tunnistettu tarve luoda yleisötilaisuuksia koskeva porttikieltojärjestelmä, jotta voidaan puuttua esimerkiksi erilaiseen urheilukatsomoissa esiintyviin häiriökäyttäytymisen eri muotoihin. Porttikieltojärjestelmän toteuttamisen mahdollisuuksia on selvitetty eri tahojen toimesta. Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne porttikiellon käsitettä.

Selvityksessä kartoitetaan, onko Suomessa mahdollista toteuttaa urheilutapahtumia koskeva sopimusperusteinen porttikieltojärjestelmä ja mitä juridisia toimenpiteitä sen toteutus edellyttäisi.

Dopingista antidopingiin – Selvitys Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksista kansalliseen dopingvalvontaan 5/2021

Selvitys läpikäy Suomen kansallisen antidopingtoiminnan kehittymistä 2000-luvun alusta tähän päivään. Maailman antidopingsäännöstö on ohjannut vuosien varrella kansallista dopingvalvontaa haluttuun suuntaan: dopinvalvonta on kehittynyt uudelle tasolle reaktiivisesta työstä proaktiiviseen toimintaan.

Dopingvalvonta alkoi reagoivina toimenpiteinä dopingiin liittyvien tapahtumien seurauksena. Nykyään antidopingtoiminta on paljon muutakin kuin testausta: se on monipuolista, ennalta vaikuttavaa asiantuntijoiden yhteistyötä, jolla puolustetaan puhdasta urheilua ja urheilijoiden yhdenvertaisuutta.

Ensimmäinen Maailman antidopingsäännöstö tuli voimaan vuonna 2004 ja uusin eli neljäs astui voimaan 1.1.2021.

Selvityksessä kuvataan dopingvalvonnan kehityskaarta ja kasvua pienestä toimijasta merkittäväksi tekijäksi suomalaisessa urheilussa. Selvityksestä käy ilmi, miten Suomen kansallisessa dopingvalvonnassa on oltu monessa asiassa aikaansa eli Maailman antidopingsäännöstön vaatimuksia edellä. Selvityksen mukaan Suomessa urheilijoiden asenne dopingvalvontaa kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi ja asenneilmapiiri on positiivinen.

Maailman antidopingsäännöstöt ovat kehittäneet dopingvalvontaa yhdenvertaisemmaksi ja avoimemmaksi. Myös valvonnan laatu ja turvallisuus ovat kehittyneet ja urheilijoiden oikeusturva on parantunut.
Yksi selkeä muutos viime vuosina on tutkinnan nouseminen dopingvalvonnan keskeiseksi menetelmäksi, sillä testaus ei yksin riitä valvonnan keinoksi.

Sopimaton lopputulos? Selvitys urheilukilpailujen manipulaation torjunnasta 4/2019

Selvitys on yksi konkreettinen osa kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvää kokonaisuutta. Selvityksen tarkoituksena on toimia tietolähteenä ja käytännön työkaluna kaikille urheilun parissa toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille. Selvityksessä käsitellään laaja-alaisesti kilpailumanipulaation taustalla vaikuttavat voimat: korruptio, järjestäytynyt rikollisuus sekä kansainvälisten vedonlyöntimarkkinoiden kasvu. 

Julkaisussa kuvataan perusteellisesti kilpailumanipulaation olemus, vaikutukset ja sen eri muodot. Lisäksi julkaisussa käsitellään kilpailumanipulaatioon liittyvät riskitekijät, lainsäädäntö sekä keinot ilmiön ennaltaehkäisyyn. Selvityksen lopussa esitellään käytännön toimenpiteitä, ohjeita liitto- ja järjestötoimijoille sekä urheilijoille kilpailumanipulaation torjumiseksi. Selvitys pohjautuu viimeisimpään kansainväliseen ja kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen sekä asiantuntijanäkemyksiin. 

Kilpailumanipulaation torjunta on yksi SUEKin keskeisimmistä toiminta-alueista. SUEK puolustaa urheilun sääntöjä, reilun pelin periaatteita, vastaa osaltaan kilpailumanipulaation torjuntaa koskevan valtiosopimuksen toimeenpanosta Suomessa sekä tarjoaa viranomaisille niiden tarvitsemaa apua manipulaatioon liittyvän rikollisuuden torjunnassa. Välillisesti SUEKin toiminta puolustaa myös urheiluvedonlyönnin riippumattomuutta ja lainmukaisuutta. Toiminnan tavoitteena on, että urheilutoimijat ovat tietoisia kilpailumanipulaation uhasta ja sen torjuntakeinoista. Tehokkailla toimenpiteillä vähennetään kansainvälisen urheiluvedonlyöntiin liittyvän rikollisuuden toimintamahdollisuuksia Suomessa. Kilpailumanipulaatio ei kuulu urheiluun.

Tutkimuskartoitus urheilun eettisistä kysymyksistä. Katsaus kansainvälisiin tietokantoihin 3/2019

Urheilun eettisiä asioita koskeva tutkimus kasvaa tällä hetkellä nopeasti. Selittävänä tekijänä on lisääntyvä monitieteisyys, sillä uudet tieteenalat ja tutkijat tuovat julkaisuvoimaa. Uudet menetelmät ja opit aikaansaavat myös uusia erityiskysymyksiä ja tutkimushaaroja, jotka edelleen kasvattavat julkaisujen määrää. Perinteisesti yhteiskuntatieteilijöitä kiinnostavat ilmiöt näyttävät kiinnostavan nyt myös muiden alojen tutkijoita. Digitalisoitumisen ohella urheilun globalisoituminen, ammattimaistuminen ja taloudellinen kasvu lisäävät sekä muuttavat myös eettisten ilmiöiden määrää ja sisältöä. Nämä vaikuttavat tutkimuksiin. Esimerkiksi kilpailumanipulaatio oli ennen lähinnä yksi perinteisen urheiluun liittyvän korruption alalaji, nyt sen mekanismit ja mahdollisuudet ovat muuttuneet perusteellisesti globaalien internetpohjaisten on-line -pelien myötä. 

Julkaisussa jäsennetään urheilun eettisiä asioita koskevaa tutkimusta analysoimalla kansainvälisissä tutkimusviitetietokannoissa julkaistuja tietoja. Tavoitteena on selvittää tutkimuksen määrää sekä tarkastella niiden aihepiirejä. Vuonna 2018 tehty analyysi kohdistettiin kolmelle osa-alueelle: katsomoturvallisuuteen, kilpailumanipulaatioon ja hyvään hallintoon, jotka sisältävät myös urheiluun liittyvän korruption ja huliganismin. Doping, joka on yksi urheilun näkyvimmistä eettisistä ilmiöistä, rajattiin tämän julkaisun ulkopuolelle. Dopingtutkimuksesta SUEK tekee erillisen analyysiselvityksen. 

Haut kohdistettiin neljään kansainväliseen tietokantaan tai tietokantaperheeseen, joiden aineistot sisältävät satoja miljoonia viitteitä erilaisiin tekstilähteisiin. Tietokannat ovat Scopus, Web of Science (WoS), ProQuest Central ja urheilujulkaisuihin keskittynyt Sportdiscus. 

Tässä analysoitu aineisto osoittaa selkeästi, että urheilun eettisten kysymysten tarkastelu ei pohjaudu enää yhtä voimakkaasti yhteiskuntatieteisiin kuin aikaisemmin. Ala on monitieteistynyt, mikä on myös nostanut tutkimuskapasiteettia. Monitieteisyys voi kuitenkin aiheuttaa tutkimusalan pirstoutuneisuutta. Yhteiskunta-, oikeus-, talous- ja lääketieteilijät voivat tutkia samaa ilmiötä keskustelematta keskenään. 

Monitieteisyyden tilassa urheilun eettiset asiat näyttäytyvät yhtenäisenä vain erikseen toteutetussa konstruktiossa, kuten tässä selvityksessä. Kehittyneempiä tiloja voivat olla vuoropuheluun perustuva tieteidenvälisyys ja varsinaisesti uutta tieteenalaa ennakoiva poikkitieteellinen toiminta. Vuoropuheluun perustuva tieteidenvälisyys on tarpeen myös urheilun eettisten ilmiöiden tutkimuksen kehittämisessä. 

Tutkimuskartoitus tehtiin SUEKin ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHUn yhteistyönä.

Vaikeneminen ei ole vaihtoehto Katsaus häirintää ja kiusaamista käsittelevään tutkimustietoon liikunnan ja urheilun näkökulmasta 2/2018

Vaikeneminen ei ole vaihtoehto -julkaisu on katsaus viimeisimpään häirintää ja kiusaamista käsittelevään tutkimustietoon yhteiskunnassa erityisesti liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Monitieteellisen, kansainvälisen ja kansallisen tutkimustiedon pohjalta rakentuva kuvaileva kirjallisuuskatsaus paneutuu kattavasti häirinnän ja kiusaamisen moniulotteisiin ilmiöihin. Katsauksessa käsitellään yhteiskunnassa ja urheilumaailmassa tapahtuvaa häirintää ja kiusaamista, ilmiön yleisyyttä, luonnetta ja vaikutuksia. Lisäksi julkaisussa esitetään käytännön keinoja sekä toimenpide-ehdotuksia näiden ilmiöiden käsittelyyn ja torjuntaan. 

Katsaus lähtee liikkeelle häirinnän ja kiusaamisen ilmiöiden yleismaailmallisesta kuvaamisesta. Ensimmäiset luvut pohjautuvat monitieteelliseen tarkasteluun siitä, mikä on häirintää ja kiusaamista. Näitä ilmiöitä lähestytään muun muassa lainsäädännön ja yksilön hyvinvoinnin kautta. Mielenkiinnon kohteena ovat myös ne ympäristöt, joissa häirintää ja kiusaamista tapahtuu.

Tuoreet väestötason kyselyt tarjoavat kattavaa tietoa koulumaailmasta ja työelämästä. Yleismaailmallisesta tarkastelusta katsaus etenee häirinnän ja kiusaamisen tarkasteluun urheilun ja liikunnan kontekstissa. Kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen kuvataan molempien ilmiöiden yleisyyttä ja erityispiirteitä urheilumaailmassa. Julkaisun lopussa esitellään tutkimustietoon perustuvia käytännön työkaluja, toimenpiteitä sekä ajatuksia siitä, miten urheilu- ja liikunta-alan toimijat voisivat ehkäistä kiusaamista ja häirintää.

Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa 1/2017

Selvityksessä tarkastellaan, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa on käsitelty ja tutkittu Suomessa. Samalla viivalla? Selvitys liikunnan ja urheilun tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomessa on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka kokoaa yksiin kansiin yli 200:n aihetta käsittelevän selvityksen ja tutkimuksen tärkeimmät havainnot. Tietopaketti on tarkoitettu liikunta- ja urheilualan järjestöille ja muille toimijoille, päätöksentekijöille ja viranomaisille. Se tarjoaa punnittua tietoa esimerkiksi vaikuttamistyön, viestinnän ja strategisen suunnittelun tueksi.

News letter illustration

Tilaa uutiskirje

SUEKin tiedotuslistan kautta saat ajankohtaiset uutiset niin SUEKin tehtävistä kuin eettisesti kestävästä urheilukulttuurista suoraan sähköpostiisi. Halutessasi voit myös poistua listalta.

Sähköpostiosoite

Huom. Jos olet median tai lajiliiton edustaja, ethän liity SUEKin yleiselle postituslistalle vaan median tai lajiliittojen omalle tiedotuslistalle. Näin varmistat, että saat tiedon oman alasi kohdennetuista tapahtumista ja ajankohtaisista uutisista. Lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi, media tai lajiliitto sekä asemasi SUEKin viestintäpäällikölle.