Befolkningsförbundet

Du är inte ensam är ett gemensamt projekt mellan Befolkningsförbundet och finska idrottsaktörer. Det främjar rätten att njuta av idrotten lugnt och bli behandlad med respekt och jämlikhet. Samarbetet med expertorganisationer inom andra samhällsområden tillför idrotten specialkunskaper och information. Inom ramen för projektet har man organiserat utbildningsverksamhet och utarbetat olikt utbildningsmaterial för specialidrottsförbundens och idrottsföreningarnas behov. 

Med hjälp av utbildning och kommunikation ökar man medvetenhet hos idrottsaktörer i olika roller om osakligt beteende och hjälper att identifiera och erkänna fenomen inom idrotten. Målet är också att erbjuda verktyg för att förebygga och ingripa i osakligt beteende. Genom utbildning kan man påverka även attityder, eftersom trakasserier och osakligt beteende inte hör till idrotten.

Projektet Du är inte ensam

Du är inte ensam är ett gemensamt projekt mellan Befolkningsförbundet och finska idrottsaktörer. Syftet med projektet är att förebygga och minska mobbning, upplevelser av sexuella trakasserier och alla former av våld inom idrott. Befolkningsförbundet erbjuder idrottsgemenskapen Finlands första riktade stödtjänst som de som har upplevt osakligt beteende kan kontakta och få hjälp. Utöver stödtjänsten vill man stärka barnens och ungdomarnas självbestämmanderätt med hjälp av projektet och förbättra olika aktörers kunskaper om förebyggandet av osakligt beteende. Inom ramen av projektet har man anordnat utbildning för specialidrottsförbundens representanter om förebyggandet av och ingripandet i osakligt beteende. För idrottsföreningarna har man producerat också lätt åtkomligt material som finns på projektets webbplats. 

Befolkningsförbundet producerar tjänsten och ansvarar för Du är inte ensam-webbplatsen. I projektet deltar sju specialidrottsförbund som ansvarar för projektets kommunikation och marknadsföring och vars föreningar man har organiserat pilotföreningsutbildningar för. De specialidrottsförbund som deltar i projektet är Ishockeyförbundet, Bollförbundet, Innebandyförbundet, Simförbundet, Basketförbundet, Gymnastikförbundet och Volleybollförbundet. Projektets samarbetspartner är FCEI och Finlands Olympiska Kommitté.

Samarbete i utbildningsverksamhet

FCEI har utarbetat utbildningsmaterial i samarbete med Befolkningsförbundet och Finlands Olympiska Kommitté om sexuella och könsbaserade trakasserier inom idrotten, som en del av Du är inte ensam-projektet. Utbildningsmaterialet är avsett särskilt för specialidrottsförbunden och idrottsföreningarna. Utbildningsmaterialet omfattar definitioner av begrepp, åtgärder för förebyggande av och ingripande i osakligt beteende och anvisar var man vid behov hittar ytterligare information om detta. FCEI och Befolkningsförbundet har ytterligare utarbetat Trygg förenings checklista som idrottsföreningen kan använda för att kontrollera om den har gjort minst de ifrågavarande åtgärderna för att förebygga trakasserier.