Sexuella och könsrelaterade trakasserier inom idrotten

FCEI:s uppgift är att producera och dela information om aktuella etiska teman inom idrotten. År 2020 genomförde FCEI studien Trakasserier inom finländsk tävlingsidrott som undersökte sexuella och könsrelaterade trakasserier inom finländsk idrottskultur.

FCEI har även på uppdrag av specialidrottsförbunden gjort utredningar sedan år 2018 om eventuella sexuella och könsrelaterade trakasserier eller mobbning inom idrottsgrenarna. Syftet med dessa utredningar har varit att ta reda på om trakasserier eller mobbning förekommer inom idrottsgrenarna och vilket fenomen det är fråga om. Genom utredningarna har specialidrottsförbunden fått grunder och basuppgifter för egna åtgärder för att bekämpa trakasserier och skapa en tryggare kultur inom idrottsgrenarna.

I framtiden behövs också mer forskning om fenomenet och dess existens för att utveckla utbildningen samt förebyggande modeller och riktlinjer inom idrotten.

Trakasserier

Sexuella och könsrelaterade trakasserier definieras som olaglig diskriminering enligt jämställdhetslagen. Enligt lagen innebär sexuella trakasserier icke önskvärt verbalt, fysiskt och icke-verbalt beteende av sexuell natur som avsiktligt eller faktiskt kränker en persons mentala eller fysiska integritet, särskilt genom att skapa en fientlig, hotfull, förnedrande, trakasserande eller förödmjukande miljö. 

Enligt den jämställdhetsbarometer som social- och hälsovårdsministeriet har publicerat är de vanligaste formerna av sexuella trakasserier förolämpande dubbeltydiga skämt, oförskämt tal och olämpliga kommentarer om kropp eller sexualitet. Med könsrelaterade trakasserier avses icke önskvärt beteende som rör en persons kön, könsidentitet eller -uttryck, som inte är sexuella och som avsiktligt eller faktiskt kränker en persons fysiska eller mentala integritet genom att skapa en fientlig, hotfull, förnedrande, förödmjukande eller trakasserande miljö. 

Trakasserier inom idrotten

Enligt de internationella undersökningarna förekommer trakasserier och utnyttjande inom idrotten överallt, men särskilt toppidrottare, barn och ungdomar, funktionshindrade idrottsutövare samt sexuella minoriteter och könsminoriteter är i riskzonen. Trakasserier riktar sig till båda könen, men det är mer sannolikt att flickor och kvinnor trakasseras än pojkar och män. Å andra sidan påverkar könet även känsligheten för att rapportera om trakasserier eftersom flickor och kvinnor oftare rapporterar om trakasserier än män och pojkar.

Den som trakasserar representerar båda könen, men är vanligtvis man. Sexuella trakasserier förekommer inom idrotten som verbala och icke-verbala trakasserier, såsom störande kommentarer, blickar och gester. Trakasserier kan också vara fysiska, till exempel oönskad beröring. I sin allvarligaste form kan trakasserier uppfylla kännetecknen för ett sexualbrott. kontakt med anknytning till sporten har inte fastställts ha någon koppling till förekomsten av sexuella trakasserier eller sexuellt utnyttjande.

Tidigare har man trott att sexuella trakasserier har förekommit särskilt av en tränare. Mot bakgrund av den senaste undersökningen verkar det som om trakasserier kan förekomma oftare bland medidrottare än bland tränare. Lagkamrater och medidrottare profileras oftare som trakasserare på lägre tävlingsnivåer och tränare på högre tävlingsnivåer.

I allmänhet verkar det som om trakasserier inte förekommer inom idrotten mer eller mindre än på andra håll i samhället. Idrottsvärlden kännetecknas dock i huvudsak av vissa särdrag som utsätter vissa grupper för trakasserier mer än andra.

Trakasserier kan förebyggas bland annat genom att planera tydliga strategier som gäller trakasserier, utbilda idrottare, tränare och andra aktörer samt genom att kontrollera volontärernas kriminella bakgrund. Det är viktigt att skapa en öppen diskussionsmiljö med låg tröskel där gränserna för en säker verksamhetsmiljö kan definieras tillsammans. FCEI strävar efter att främja en trakasserifri verksamhetsmiljö genom forskning. 

Publikationer

Få nationella forskningsdata om trakasserier inom idrotten har dock tagits fram. För att fylla denna informationsklyfta inledde FCEI år 2019 en omfattande utredning om förekomsten av sexuella och könsrelaterade trakasserier inom finsk tävlingsidrott. Undersökningen Trakasserier inom finländsk tävlingsidrott gav landspecifik information om förekomsten av fenomenet och fenomenets mångfald. Undersökningen publicerades hösten 2020. 

År 2018 publicerade FCEI forskningsöversikten Vaikeneminen ei ole vaihtoehto (Att tiga är inget alternativ), där samlade man in senaste internationella forskningsdata om trakasserier och mobbning inom motion och idrott.